ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絢-, *絢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[絢, xuàn, ㄒㄩㄢˋ] variegated, adorned; brilliant
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  旬 (xún ㄒㄩㄣˊ) 
Etymology: [pictophonetic] silk

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绚丽[xuàn lì, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄧˋ, / ] gorgeous; magnificent, #13,348 [Add to Longdo]
绚烂[xuàn làn, ㄒㄩㄢˋ ㄌㄢˋ, / ] splendid; gorgeous; dazzling, #19,254 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, / ] adorned; swift; gorgeous; brilliant; variegated, #46,033 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けんぶん, kenbun] (n) colorful pattern; colourful pattern [Add to Longdo]
[けんらん, kenran] (adj-t,adv-to) gorgeous; brilliant; dazzling; gaudy; flowery (speech) [Add to Longdo]
爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
緞子[あやどんす, ayadonsu] (n) damask [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Then...[JA] (香)それは もう... Rocket Girl Dives Into Love (2016)
But now, you look shit![CN] 瞷玱厄额 Tiger Cage 2 (1990)
-I did. -Seriously?[JA] 行ったね (香)マジで? Rocket Girl Dives Into Love (2016)
So no real potential there?[JA] (香)じゃあ もう別に Rocket Girl Dives Into Love (2016)
I think that if you ask him out, it'd make him happy.[JA] (香)多分 その29歳の人 りこぴんから誘ったら うれしいと思う Rocket Girl Dives Into Love (2016)
Grave men, near death, who see with blinding sight.[CN] 直面死亡的人 在麗耀眼的光芒下 -- Oh, Woe Is Me (1993)
I have to confess that I'm a little bit confused.[CN] иぃ眔ぃ㈱フ弧 иΤ翴额. Kate & Leopold (2001)
Life is color![CN] 生命如此麗多彩! Gabbeh (1996)
Child is color![CN] 孩子如此麗多彩! Gabbeh (1996)
Oh... we can feel it passing but, uh, we can't see it;[CN] 揪... и稰谋丁瑈硊 琌иぃǎ 硂琌家. Kate & Leopold (2001)
Man is color![CN] 男人如此麗多彩! Gabbeh (1996)
Woman is color![CN] 女人如此麗多彩! Gabbeh (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top