ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -烊-, *烊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[烊, yáng, ㄧㄤˊ] to smelt; to close for the night
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] fire,  Rank: 4,961

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] molten; smelt, #26,490 [Add to Longdo]
[dǎ yàng, ㄉㄚˇ ㄧㄤˋ, ] to close shop in the evening, #38,182 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We are never closed sir.[CN] 我们从不打的,先生。 Attack the Gas Station! (1999)
We'd have to close the restaurant.[CN] 这么一来餐厅就得打 Gloomy Sunday (1999)
She seems so lonely when Sachi's alone.[CN] 很不好意思,但我們打了. Love & Pop (1998)
This exhibit is now closed. We are closed for the evening.[CN] 展览已经关闭了 我们打 The Thomas Crown Affair (1999)
Hello?[CN] 拜托,打 Down to You (2000)
There's gonna be no last call tonight. We'll be here until 6:00 in the morning.[CN] 今晚不打,我们会一直营业至早上六时 Forbidden Sins (1999)
Look at the time it's closed[CN] 看看时间,现在已经打了。 Attack the Gas Station! (1999)
Yes, it's getting late.[CN] 老板,打了? A Man Called Hero (1999)
I am Ivan Checkov, and you will be closing now.[CN] 我叫伊万? 柴可夫 现在这儿打 The Boondock Saints (1999)
- Hey, we're closed! - relax, Pop.[CN] 我们打 Inferno (1999)
How late's the restaurant open?[CN] 餐厅几点钟打? Runaway Bride (1999)
£­ Wow, that's a lot of candy, huh?[CN] 不好意思 科学怪人的烂牙店打了. 噢... Halloween Candy (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top