ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

城池

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -城池-, *城池*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城池[chéng chí, ㄔㄥˊ ㄔˊ, ] city, #22,632 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
城池[じょうち, jouchi] (n) castle moat [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You guys will be destroyed in your own grounds![CN] 下一次轮到你们的城池垮掉了 Crows Zero II (2009)
When I step through the city gates tomorrow no one shall enter or leave until I have found Sahro and avenged my father's murder.[CN] 明天我穿过城门之后 任何人不得进出城池 直到我找到萨洛 为父报仇 Strings (2004)
She knocked down half the city with her new weapon and demanded our surrender.[CN] 她用她的新武器攻下了我们半座城池 并且要求我们投降 Red Sonja (1985)
The Takeda outpost in Suruga.[CN] 骏河,武田老巢沿边城池 Kagemusha (1980)
Forting up is not exactly a cavalryman's dream.[CN] 坚守城池不仅是一个骑兵的梦想 The Alamo (2004)
I raised you for one purpose... to enforce my will on the entire world![CN] 攻占城池 大开杀戒, 毫不留情 The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
That's not necessary.[CN] 燕国所有的城池 我比燕国国王还清楚 The Emperor's Shadow (1996)
When I wish a blacksmith to advise me in war...[CN] 大军必然被歼,城池也将失守 this army will be destroyed and the city left defenseless. 需要铁匠给军事意见时,寡人会叫你的 When I wish a blacksmith to advise me in war.. Kingdom of Heaven (2005)
Ringed by fire, her invincible castle towers in the Northland.[CN] 她的城池火耀北境,無敵於世 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
And I actually went to send my army out to defend the city, and you can only send them out if you have 12 trained horses, and I had 11.[CN] 事实上, 我把部队派出去保护城池了 即使你有12匹训练有素的战马 你只能全派出去 Gerry (2002)
How many cities can you protect?[CN] 你可以守住多少个城池 Battle of the Warriors (2006)
Only one outer castle has fallen.[CN] 不就是一座城池沦陷吗? 不必劳烦胜赖大人 Kagemusha (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top