ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桅-, *桅*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[桅, wéi, ㄨㄟˊ] a ship's mast
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  危 (wēi ㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 3,558

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, ] mast, #44,653 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, ] mast, #45,830 [Add to Longdo]
[qián wéi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˊ, ] foremast [Add to Longdo]
竿[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, 竿] ship mast; mast; also written [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The mast snapped like a twig.[CN] 杆像树枝一样断裂... The Fog (1980)
My dad and two of his hands, they boarded the brig - the Resa Jane.[CN] 父亲和两个伙计上了那艘双船 -- "瑞莎. The Fog (1980)
Broader in the starboard quarter. Hull down.[CN] 位于我艇右舷,只看到船 Part VII (1988)
on the topmast, The yards, and bowsprit, would I flame distinctly, Then meet and join[CN] 在船樯上、帆桁、斜燃烧 直到火势聚合在一块儿 Prospero's Books (1991)
Climb the mast and tell us what you see![CN] 爬上杆上去看看是什么 Arabian Nights (1974)
Those masts are their radio direction finders? Yes.[CN] 那些杆是他们的无线电测向器 Battle of Britain (1969)
bore us some leagues to sea, where they prepared a rotten carcass of a butt, not rigg'd, nor tackle, sail, nor mast;[CN] 那儿备好一个腐朽的船身 没有绳索、帆或樯 Prospero's Books (1991)
You can just see them hold down off the port bow.[CN] 在艇艏左舷方向可以看到它们的 Part XI (1989)
You promised me a thing that is hard for you, a ship of gold under a silver mast;[CN] 你承诺过艰难之事 一艘银金船﹔ The Dead (1987)
Hey, watch that boom! It'll knock your bloody head off.[CN] 嘿 小心那船 它掉下来会打飞你的头 Dracula (1979)
Now, I only see the mast.[CN] 现在, 我只能看到杆了 1492: Conquest of Paradise (1992)
Twelve battleships...[CN] 12艘兵船 20艘三 The Little Mermaid (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top