ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

竿

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -竿-, *竿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
竿[竿, gān, ㄍㄢ] bamboo pole; penis
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  干 (gàn ㄍㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 2,934

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
竿[gān, ㄍㄢ, 竿] pole, #22,541 [Add to Longdo]
竿[yú gān, ㄩˊ ㄍㄢ, 竿 / 竿] fishing rod, #66,477 [Add to Longdo]
竿[Běi gān xiāng, ㄅㄟˇ ㄍㄢ ㄒㄧㄤ, 竿 / 竿] (N) Peikan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
竿[Nán gān xiāng, ㄋㄢˊ ㄍㄢ ㄒㄧㄤ, 竿 / 竿] (N) Nankan (village in Taiwan) [Add to Longdo]
竿[chēng gān tiào, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ, 竿 / 竿] pole-vaulting; also written 撐桿跳|撑杆跳 [Add to Longdo]
竿跳高[chēng gān tiào gāo, ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ, 竿 / 竿] pole-vaulting; also written 撐桿跳高|撑杆跳高 [Add to Longdo]
竿[wéi gān, ㄨㄟˊ ㄍㄢ, 竿] ship mast; mast; also written 桅杆 [Add to Longdo]
竿[biāo gān, ㄅㄧㄠ ㄍㄢ, 竿 / 竿] pole serving as mark or symbol; pole with a trophy hung on i [Add to Longdo]
竿[qiú gān, ㄑㄧㄡˊ ㄍㄢ, 竿] cue (billiards); club (golf); stick (hockey) [Add to Longdo]
百尺竿头,更尽一步[bǎi chǐ gān tóu, ㄅㄞˇ ㄔˇ ㄍㄢ ㄊㄡˊ, geng4 jin4 yi1 bu4, 竿 / 竿] lit. hundred foot pole, progress still further (成语 saw); fig. much accomplished, still some work to do; to continue to further successes; not to rest on one's laurels [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
竿[かん, kan] (suf,ctr) counter for poles, rods, etc. [Add to Longdo]
竿(P);棹[さお, sao] (n) (1) rod; pole; (2) (esp. 棹) neck (of a shamisen, etc.); shamisen; (3) beam (i.e. the crossbar of a balance); (4) single line (esp. as a flying formation for geese); (5) (sl) penis; (ctr) (6) counter for flags (on poles); counter for long, thin Japanese sweets (e.g. youkan); (P) [Add to Longdo]
竿[かんとう, kantou] (n) top of a pole [Add to Longdo]
竿秤;棹秤[さおばかり, saobakari] (n) beam balance; steelyard [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My pole![JA] こっちの" 竿 "だ! After the Sunset (2004)
Passing the half-mile post, it is red lightning by a length and a quarter.[CN] 通过半哩标竿的是"红色闪电" 领先一又1/4个马身 The Killing (1956)
He might be dipping his snout into a different trough, and the fiancée is none the wiser.[JA] ブラーナーは釣り竿を いろいろな池に入れてた。 配偶者もそういうタイプだ。 Greatness Achieved (2008)
And you are demanding... well, besides that, if you have musical talent, then why didn't you participate in our amateur performers clubs?[JA] 釣り竿の鈴を出して そんな・・・ それに 音楽活動を したいのなら なぜ大学のサークルに 入らないの Kin-dza-dza! (1986)
As you approach the water with your billy or your fishing rod a Mary River crocodile at 12 foot...[JA] こん棒か釣竿で水に接近するので メアリ川の鰐に 12フィートで... Black Water (2007)
Passing the half-mile post...[CN] 通过半哩标竿的是 The Killing (1956)
How do I know? You'll find a way out when it gets hot.[JA] 直ぐ逃げなきゃだめだ 釣竿を直ぐ片付けろ Tikhiy Don (1957)
Gimme the rod![CN] 给我渔竿! Monsieur Verdoux (1947)
Well, pull in your reel, Mr Fielding. You're barking up the wrong fish.[CN] 你可以把钓竿收起来了 我这条鱼不合你的胃口 Some Like It Hot (1959)
Sometimes he let me hold the line while he smoked.[CN] 有时候他抽烟时 会叫我帮他拿钓竿 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
By having your errand boy lure him to boston.[JA] 仕事をエサにして 部下に釣竿を持たせました Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Oh no, My good Paul![JA] 俺の良い竿が! The Simpsons Movie (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top