Search result for

*束*

(229 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -束-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じそく, jisoku] (n) เส้นแรงแม่เหล็ก
ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花をねてある。)
[やくそく, yakusoku] สัญญา
手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
たばねる[ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,
[しゅうそく, shuusoku] (n ) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน
法的拘[ほうてきこうそくりょく, houtekikousokuryoku] ข้อผูกมัดทางกฎหมาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[速, sù, ㄙㄨˋ] prompt, quick, speedy
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 617
[束, shù, ㄕㄨˋ] to bind, to control, to restrain; bale
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Lumber 木 bound by rope 口,  Rank: 998
[辣, là, ㄌㄚˋ] pepper; hot, spicy; cruel
Radical: Decomposition: 辛 (xīn ㄒㄧㄣ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bitter,  Rank: 2,420
[柬, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] card, letter, invitation, note
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] A bound 束 package,  Rank: 3,047
[敕, chì, ㄔˋ] an imperial order or decree
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 3,435
[悚, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] scared, frightened
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,552
[剌, lá, ㄌㄚˊ] to slash, to cut in two; to contradict
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife,  Rank: 3,577
[竦, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to revere, to respect; to be in awe of
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,627
[涑, sù, ㄙㄨˋ] a river in Shansi province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water,  Rank: 5,462
[觫, sù, ㄙㄨˋ] to start, to tremble with fear
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horn,  Rank: 6,605
[賴, lài, ㄌㄞˋ] to depend on, to rely on; to bilk, to deny; poor
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  負 (fù ㄈㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,012
[欶, shuò, ㄕㄨㄛˋ] to suck, to drink
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかの間(P);の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] (n) {comp} polymarker bundle table [Add to Longdo]
維管[いかんそく, ikansoku] (n) fibrovascular bundle [Add to Longdo]
維管形成層[いかんそくけいせいそう, ikansokukeiseisou] (n) vascular cambium; wood cambium [Add to Longdo]
維管植物[いかんそくしょくぶつ, ikansokushokubutsu] (n) vascular plant [Add to Longdo]
衣冠[いかんそくたい, ikansokutai] (n) full Japanese court dress of traditional fashion [Add to Longdo]
[いっそく;ひとたば, issoku ; hitotaba] (n,adj-no) a bundle; a hundred [Add to Longdo]
一致結[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P) [Add to Longdo]
会う約[あうやくそく, auyakusoku] (n,vs) rendezvous [Add to Longdo]
ない(ateji);覚無い(ateji);覺ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
亀の子たわし;亀の子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name) [Add to Longdo]
空約[からやくそく, karayakusoku] (n) empty promise [Add to Longdo]
[けっそく, kessoku] (n,vs) union; unity; (P) [Add to Longdo]
[けんそく, kensoku] (n,vs) arrest; custody; detention [Add to Longdo]
[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys [Add to Longdo]
固い約[かたいやくそく, kataiyakusoku] (n) solemn promise [Add to Longdo]
光線[こうせんそく, kousensoku] (n) pencil (of light rays) [Add to Longdo]
[こうそく, kousoku] (n) (1) luminous flux; (2) pencil (of light) [Add to Longdo]
口約[くちやくそく, kuchiyakusoku] (n,vs) verbal promise [Add to Longdo]
[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P) [Add to Longdo]
[こうそくあつ, kousokuatsu] (n) confining pressure [Add to Longdo]
[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket [Add to Longdo]
時間[こうそくじかん, kousokujikan] (n) total hours spent working [Add to Longdo]
名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
[こうそくりょく, kousokuryoku] (n) binding force [Add to Longdo]
黒装[くろしょうぞく, kuroshouzoku] (n) black clothes [Add to Longdo]
[さつたば, satsutaba] (n) roll of banknotes; (P) [Add to Longdo]
死に装[しにしょうぞく, shinishouzoku] (n) burial clothes; clothes worn to commit suicide [Add to Longdo]
[じそく, jisoku] (n) magnetic flux [Add to Longdo]
手をねて[てをつかねて, tewotsukanete] (exp) doing nothing; folding one's arms [Add to Longdo]
[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) {math} convergent series [Add to Longdo]
[しゅうそく, shuusoku] (n,vs) focusing [Add to Longdo]
女房装[にょうぼうしょうぞく, nyouboushouzoku] (n) (arch) costume for women serving in the inner palace (Heian period) [Add to Longdo]
身柄拘[みがらこうそく, migarakousoku] (n) (in) custody; physical restraint (e.g. by police) [Add to Longdo]
折れ線[おれせんたばひょう, oresentabahyou] (n) {comp} polyline bundle table [Add to Longdo]
雪装[ゆきしょうぞく, yukishouzoku] (n) (See 雪支度) clothing for going out in the snow; snow gear [Add to Longdo]
線維;繊維[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle [Add to Longdo]
[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture [Add to Longdo]
[しょうぞくのう, shouzokunou] (n) (See 袴能) formal noh performed in full costume [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See ・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [Add to Longdo]
になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
になる[たばになる, tabaninaru] (exp,v5r) to form a group; to form a bunch [Add to Longdo]
[たばね, tabane] (n) bundle; control; management [Add to Longdo]
ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
ね積む[たばねつむ, tabanetsumu] (v5m) to shock (grain) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close, #643 [Add to Longdo]
[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu, #6,967 [Add to Longdo]
[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters, #8,584 [Add to Longdo]
[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing, #22,314 [Add to Longdo]
手无策[shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄜˋ, / ] lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis, #24,693 [Add to Longdo]
[jié shù yǔ, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] concluding remarks, #28,854 [Add to Longdo]
[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ, ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent, #29,052 [Add to Longdo]
[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, ] beam, #30,278 [Add to Longdo]
无拘无[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, / ] unconstrained; unbuttoned; freely, #33,887 [Add to Longdo]
[huā shù, ㄏㄨㄚ ㄕㄨˋ, ] bouquet, #35,639 [Add to Longdo]
手就擒[shù shǒu jiù qín, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, ] hands tied and waiting to be captured, #42,952 [Add to Longdo]
[guǎn shù, ㄍㄨㄢˇ ㄕㄨˋ, ] control, #44,566 [Add to Longdo]
[shù yāo, ㄕㄨˋ ㄧㄠ, ] girdle, #45,805 [Add to Longdo]
之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, / ] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority, #51,920 [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ, / ] beam of electrons, #53,238 [Add to Longdo]
[jí shù, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, ] to cluster, #61,144 [Add to Longdo]
[shù shēn, ㄕㄨˋ ㄕㄣ, ] to bind oneself; submission, #65,461 [Add to Longdo]
[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it, #66,674 [Add to Longdo]
[bō shù, ㄅㄛ ㄕㄨˋ, ] beam, #71,251 [Add to Longdo]
维管[wéi guǎn shù, ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] vascular bundle, #74,108 [Add to Longdo]
[shù fà, ㄕㄨˋ ㄈㄚˋ, / ] to bind one's hair; headband, #81,333 [Add to Longdo]
手待毙[shù shǒu dài bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst, #87,864 [Add to Longdo]
[shù zhuāng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄤ, / ] to bundle up (one's possessions for a journey), #173,213 [Add to Longdo]
手待死[shù shǒu dài sǐ, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄙˇ, ] hands tied and expecting the worst, #992,024 [Add to Longdo]
不受约[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] unrestricted [Add to Longdo]
受约[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, ] multibeam (e.g. laser) [Add to Longdo]
[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]
木骨都[Mù gǔ dū shù, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄉㄨ ㄕㄨˋ, ] Chinese name for African kingdom in Somalia, cf. Mogadishu 摩加迪沙 [Add to Longdo]
[shù dài, ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] band; belt; loincloth; cummerbund [Add to Longdo]
手就毙[shù shǒu jiù bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]
[shù jǐn, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] gird; tighten [Add to Longdo]
[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] payment for private tutor [Add to Longdo]
[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] to regulate; to check and restrict [Add to Longdo]
法律约[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] legal force (i.e. binding in law) [Add to Longdo]
炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると約してくれるのなら外出してよろしい。
Do you still trust him after he broke his promise twice?2度までも彼は約を破ったのにまだ信じるのか。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。
With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.2月27日の約についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。
You promised not to be rude to me any more.あなたは私にもう無礼なことはしないと約した。
I have an appointment with him at six.6時にお会いする約ですが。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋谷で約してたんだ。
Your father will lose face if you don't keep your promise.あなたが約を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約を破っても私は責められない。
I have an appointment with him for five-thirty.5時半に彼と会う約がある。
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約していた。
We expect you to carry out what you have once promised.あなたが一度約した事は実行して頂きたい。
I am unable to give my word as to when it will be done.いつそれができるかお約はできません。
You must fulfill your promise without fail.あなたは必ず約を果たさなければならない。
The promise I made then still holds.あのとき私がした約は有効だ。
You are ten minutes behind the appointed time.あなたは約の時間より10分遅れていますよ。
You should not break promise.あなたは約を破ってはいけない。
Albert is the last person to break a promise.アルバートは決して約を破るような人ではない。
Do you have an appointment with him?お約はされてますか。
You have to make good the promise for your mother.お母さんのためにあなたは約を果たさなければならない。
Once you have made a promise, you must keep it.いったん約したのであれば、守らなければならない。
Once you have made a promise, you should keep it.いったん約をしたら、守らなくてはいけない。
You should always keep your word.いつも約は守るべきだ。
I always keep my word.いつも約を守っているだろ。
This decision is not binding on all of you.この決定は諸君全部を拘するものではない。
It is not good for you to break your promise.きみが約を破るのはよくない。 [M]
I promise to return this videotape within a week.このビデオテープを1週間以内にお返しすることを約します。
I assure you that an error like this will never happen again.このような間違いは二度と起こらないことをお約します。
From now on I promise to be punctual.これからは時間に遅れずに来ることを約しています。
Sam has promised to pay the money at the end of the month.サムは月末に金を払うと約した。
These are not sufficient reasons for breaking the promise.これらは約を破ったことの十分な理由にならない。
Jim promised me not to come again.ジムはもう二度と来ないと私に約した。
But, he didn't keep his promise.しかし彼は約を守らなかった。
But Susan promised that she would call.しかしスーザンは電話をすると約したのだ。
We made a date to meet soon.じきにまた会う約をした。
Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.ジムは映画に行く約をしたガールフレンドに待ちぼうけをくわされ、雨の中を一時間も待たされて頭にきている。
Susan has promised her mother that she will call her to let her know that they have arrived safely.スーザンは無事到着したことを母親に知らせる電話をすると約していた。
Jim is a man of his word.ジムは約を守る男だ。
There were bundles and bundles of cash.そこには札がいくつも入っていた。
Mr Smith has not turned up yet though he promised to come.スミスさんは彼が約した時間を過ぎてもまだ現れなかった。
Mr Smith hasn't turned up yet though he promised to come.スミスさんは来る事を約したけれどもまだ現れてはいない。
Then she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.そうしたら、茂みの下にいくつかの1000ドル札のを見つけ、それをバスケットの中に入れた。
Mr Smith hasn't turned up yet though he promised to.スミス氏は約したのにまだ現れない。
I didn't commit myself to attend the meeting.その会に出席するとは約しなかった。
I give you my word not to tell anyone about it.そのことには、誰にも言わないと約します。
The salesman learned to be punctual for appointments.その営業員は約の時間をしっかりと守るようになった。
I promised not to breathe a word of the secret.その秘密は誰にも漏らさないと約した。
The artists pledged to contribute all his property to charity.その芸術家は彼の全財産を慈善団体に寄付すると約した。
The actress was presented a bouquet of flowers after the performance.その女優は演じ終わると花を贈呈された。
That policeman promised to look into the matter.その警官はその事柄について調査することを約した。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As King in the North, he has united those wildlings with the Northern houses, so together they may face their common enemy.[JA] 北の王として― 彼は野人と北部諸侯を結し― 共通の敵と戦おうとしている Stormborn (2017)
But I promise you,[JA] しかしあなたに約します 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
The kind of apocalypse Bin-Khalid promised.[JA] 黙示録の種類 ビン・ハリドは約した。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
It says here we're a democracy now.[CN] 战争结 Einstein: Chapter Seven (2017)
I'll look for a chance to lock him down.[JA] 私は彼を拘するチャンスを探します。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
- And grab Arias. Four things.[JA] - 4つ目にアリアスを拘 Resident Evil: Vendetta (2017)
Keith, we're running an operation. If you shut us...[JA] キース 私たちを拘すれば... 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
I would like to resume our sessions, please.[CN] 快点结 我招你回来不是让你在我需要时抛弃我的 Brooklyn Housing (2017)
I promise I'll tell you everything, but you need to stay away from her until I get there.[JA] 約して お願いがあります 彼女から離れている必要がある 私がそこに着くまで 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
- Not yet. Ben, we had a deal.[JA] ベン我々は約した 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
He promised him, he had to fulfill the promise, or whatever it is. Bam! You're back to square one.[JA] ヘイモンは約を守って 彼を現役に戻したわけだ CounterPunch (2017)
"The prince who was promised will bring the dawn."[JA] "約された王子が暁をもたらす" Stormborn (2017)
They're a free trial, although you should know that there might be some withdrawal symptoms.[CN] 我一结就走 Smell the Weakness (2017)
Unlike other professional sports, boxing doesn't have a single controlling organization, which is exactly what Al Haymon is after with his Premier Boxing Champions league.[JA] ボクシング業界全体を ねる組織がない状況で ヘイモンが始めたプレミア・ ボクシング・チャンピオンズ CounterPunch (2017)
Please, spare some coin?[CN] 终于还是结 Einstein: Chapter Seven (2017)
Relativity is a hoax.[CN] 重力会弯折经过太阳旁边的光 角度约1.7弧秒 符合爱因斯坦博士的预测 Einstein: Chapter Seven (2017)
Also...[CN] 会议结了吧? The Mysterious Million Yen Women (2017)
I said, "Oh. Well, congratulations, fellas."[CN] 第二天 演出结后 我和他在后台见了面 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
- Good for you.[CN] 我才不想回去做你的秘书 哈维 而且我是来告诉你 你作为经营合伙人的蜜月期结 Divide and Conquer (2017)
- Then you shouldn't have any trouble doing what you know you have to do.[CN] -但你表现很差 因此结了恋情 而你想要她回来 Brooklyn Housing (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[CN] 小说维持着这样的风格直到最后一页 连登场人物的名字都未曾提起 就结 Appeal (2017)
Ara, I promise you.[JA] アラ、私はあなたに約します。 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2017)
If you're screwing with me, I promise you I will splatter your brains all over this asphalt.[JA] あなたが私に夢中なら、 私は飛び散らせてくれると約します あなたの脳はこのアスファルトの全面にある。 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Oh, my love.[CN] 战争结 Einstein: Chapter Seven (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] 要是死了 对他本人来说 一切不就结了吗? Affection (2017)
And this, this is a contract. It's legally binding.[JA] これには法的拘力がある Salesmen Are Like Vampires (2017)
Maybe you should talk to her yourself?[CN] -我们结了 老弟 The Secret of Sales (2017)
It's finally finished.[CN] 战争结 Einstein: Chapter Seven (2017)
EMAIL FROM ELIANE I think it is important for us to keep our meeting, and restart this documentary from whenever possible.[JA] 〝送信者 エリアン 約はそのままで〞  ()
They don't call me the postman for nothing. I always deliver.[JA] 何だよ 俺は約を果たす男だ Sexy Rollercoasters (2017)
I'm fine, I promise, but I need you to get out of here now.[JA] 私は大丈夫です、私は約しますが、私はあなたが必要です 今ここから出る 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I had never thought about it.[CN] 这个刑罚因为我的死亡就结 Choices (2017)
- This meeting's over, Mr. Litt.[CN] 可有关系了 尤其是道德委员会发现 她在强制等待期结 Brooklyn Housing (2017)
My friends, England, and all of Europe, is facing catastrophe.[CN] 米列娃同意结一切 Einstein: Chapter Seven (2017)
I just found out she's under lockdown.[JA] 先程見かけたが 彼女は拘されています 2:00 p.m.-3:00 p.m. (2017)
I didn't realize I was a coach until almost ten years ago, you know.[CN] 我们要在2点前结工作 CounterPunch (2017)
Also a chance it failed attack[CN] 现在不是结了吗 The Villainess (2017)
I will, definitely.[JA] ああ 約する Stalker's Prey (2017)
I promise, but I need you to go in here and don't make a sound, not until I come get you.[JA] 守る事を約するが、 ここに居てもらわなければならない 落ち着いて静かにしてください。 トニー、私は動いている。 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
Yes, you did.[CN] 那部剧终于结 Emotions (2017)
Let's call it compensation for his trauma.[CN] 我的说辞获得证实后 我的工作就只剩下 结我人生中这多灾多难的章节了 The Secret of Sales (2017)
Oh, I don't know. It's... It's embarrassing.[CN] 我觉得... 很拘 Machines Take Over the World (2017)
- I think you got the wrong address, Postie.[JA] 約はどうした? Sexy Rollercoasters (2017)
Now, come on, you need to start focusing on helping the Chief solve this murder. Capeesh?[CN] 你只要今晚回家时候买花,然后跟他说对不起,都是你的错,你非常爱他。 The Impossible Murder (2017)
I would like to express my congratulations on winning this prize.[CN] 小说维持着这样的风格直到最后一页 连登场人物的名字都未曾提起 就结 Appeal (2017)
Okay, I promise.[JA] さて、約します。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
Without it, our soil becomes barren.[CN] 米列娃 我想要结我们的婚姻 可我不想失去整个家 Einstein: Chapter Seven (2017)
Donna, you haven't let me down in 12 years, and you didn't start now.[CN] 结了 你回家好好休息吧 Divide and Conquer (2017)
I promise you we will get to the truth of it one way or another.[JA] 遅かれ早かれ真実にたどり着くと約する Eastwatch (2017)
- What can I say?[CN] 会议结 利特先生 Brooklyn Housing (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーカ列[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
文字列[もじれつたばひょう, mojiretsutabahyou] text bundle table [Add to Longdo]
領域[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]
[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]
電力密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうそく, kousoku] Beschraenkung, Einschraenkung, Bindung [Add to Longdo]
[さつたば, satsutaba] ein_Buendel_Banknoten [Add to Longdo]
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
[やくそく, yakusoku] Versprechen, Verabredung [Add to Longdo]
[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top