ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

季度

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -季度-, *季度*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc, #2,430 [Add to Longdo]
第一季度[dì yī jì dù, ㄉㄧˋ ㄧ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] first quarter (of financial year), #8,641 [Add to Longdo]
第三季度[dì sān jì dù, ㄉㄧˋ ㄙㄢ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] third quarter (of financial year), #10,518 [Add to Longdo]
第二季度[dì èr jì dù, ㄉㄧˋ ㄦˋ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] second quarter (of financial year), #12,706 [Add to Longdo]
第四季度[dì sì jì dù, ㄉㄧˋ ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, ] fourth quarter (of financial year) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It's the news of the season.[CN] -这是这个季度的热门消息 War and Peace (1956)
But together, we spent three seasons, three seasons![CN] 但我曾同你 一起度过三个季度 三季啊 Oedipus Rex (1967)
We have to prepare the advertising campaign for the new season.[CN] 我们要为新季度准备广告攻势 A Quiet Place in the Country (1968)
He said he ain't gonna give me a contract for the new stock season... till I've been in the show for two weeks and he can see how I get by.[CN] 他說在新的季度裡他不想跟我合作了 除非我在這兩周的表演裡通過考驗 Applause (1929)
At the end of each season you're penniless.[CN] 每个季度末你把钱花得精光 Long Day's Journey Into Night (1962)
Rolling Stone. That was all. Quarterly.[CN] 滚石行动,每季度一次 The Spy Who Came In from the Cold (1965)
You remember the time you and me and Etta went to Denver that summer for a vacation?[CN] 你还记得那次你和我还有埃塔去丹佛夏季度假吗? Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)
At from thirty-five to forty thousand net profit a season.[CN] 我一季度的纯利是3万5到4万元 Long Day's Journey Into Night (1962)
And after on season in this show he'll never be mistaken for a below average run of the mill Indian chief.[CN] 不消一个季度 我保证人们不再误认为 他是平庸的印第安人首领 Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Give me $20 in quarters, please.[CN] 请给我20美元的季度,。 Death Wish (1974)
I'm Nate Salsbury, and on behalf of my partner, Bill Cody we welcome you to the season's opening show of America's...[CN] 我是纳迪・沙士贝里 我和我的搭档比尔 欢迎大家来到本季度第一场... Buffalo Bill and the Indians, or Sitting Bull's History Lesson (1976)
Thirty-five to forty thousand dollars net profit a season![CN] 一季度3万5到4万元的纯利 Long Day's Journey Into Night (1962)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top