ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

劇烈

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劇烈-, *劇烈*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剧烈[jù liè, ㄐㄩˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] violent; acute; severe; fierce, #7,568 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
劇烈[げきれつ, gekiretsu] (n) violence; severity; intenseness; fierceness [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"This is a staggering thought.[CN] -1933年美國國內貨幣供應縮減了27%) 在貸款供應枯竭的同時錢的供應也劇烈縮水 Money as Debt (2006)
Cell tower range and directionality can be dramatically influenced by atmospheric, electromagnetic, and traffic capacity variations.[CN] 手機塔的輻射範圍和方向 會因大氣層 電磁場 和通信量變化受到劇烈影響 Gabby (2014)
Within a few hours, Her down dries in the hot sun, and she tries to stand.[CN] 幾小時之內,劇烈的陽光能將它的絨毛曬乾 The Crimson Wing: Mystery of the Flamingos (2008)
Violently?[CN] 劇烈反應? MacPherson (2009)
In life... grief can look like a lot of things that bear little resemblance to sharp sorrow.[CN] 生活中 哀傷不僅表現為劇烈的悲痛 Good Mourning (2009)
Well, my kid just had pectus excavatum surgery, and he was in serious pain.[CN] - 那孩子剛做過漏斗胸手朮 - 疼痛非常劇烈 Slow Night, So Long (2010)
And before Macpherson was incarcerated, he was permanently injected with a substance that reacts violently when in proximity of this painite.[CN] MacPherson被關監禁前 他的身體已被注入一種永久性物質 只要接近硅硼鈣鋁石 該物質便會發生劇烈反應 MacPherson (2009)
Internal hemorrhaging, 3 broken ribs, and a severe concussion.[CN] 體內大出血 三條肋骨骨折 外加劇烈腦震盪 The New Deal (2012)
Noah had a cyst on his liver and it ruptured, - and that's what's causing pain.[CN] Noah肝臟上的囊腫破裂了 造成了劇烈的疼痛 Push (2010)
"Sharp sorrow.[CN] "劇烈的悲痛" Good Mourning (2009)
He undergoes severe mood changes... and for several days will not come off the wall.[CN] 他遭受了劇烈的情緒上的變化, 有那麼幾天, 他不願意從牆上下來。 Zelig (1983)
I trust Christmas brings you its traditional mix of good food and violent stomach cramp.[CN] 你好! 我敢相信聖誕節給你帶來了 美味食物和劇烈胃絞痛的傳統套餐 Blackadder's Christmas Carol (1988)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top