Search result for

人类免疫缺陷病毒

(1 entries)
(0.0272 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -人类免疫缺陷病毒-, *人类免疫缺陷病毒*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人类免疫缺陷病毒[rén lèi miǎn yì quē xiàn bìng dú, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, / ] human immunodeficiency virus (HIV) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

人类 (rén lèi)免疫 (miǎn yì)缺陷 (quē xiàn)病毒 (bìng dú)

 


  

 
人类
 • (rén lèi, ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ) humanity; human race; mankind [CE-DICT-Simplified]
免疫
 • (めんえき) (n) immunity; immunization; immunisation; (P) [EDICT]
 • (miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ) immunity (to disease) [CE-DICT-Simplified]
 • (miǎn yì, ㄇㄧㄢˇ ㄧˋ) immunity (to disease) [CE-DICT-Traditional]
缺陷
 • (quē xiàn, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ) a defect; a flaw [CE-DICT-Simplified]
 • (quē xiàn, ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ) a defect; a flaw [CE-DICT-Traditional]
病毒
 • (びょうどく) (n) virus [EDICT]
 • (bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ) virus [CE-DICT-Simplified]
 • (bìng dú, ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ) virus [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top