ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

乌龙茶

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -乌龙茶-, *乌龙茶*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乌龙茶[wū lóng chá, ㄨ ㄌㄨㄥˊ ㄔㄚˊ, / ] Oolong tea, #29,231 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Oolong" is also good... we always drink it and there's no discussion.[CN] 乌龙茶也很好... 我们一直喝它,没得商量 The Illumination (1973)
He bought some seaweed combo meal and oolong tea at the corner store,[CN] 在便利店买了海苔便当和乌龙茶 Kamikaze Girls (2004)
Oolong tea[CN] 乌龙茶 Happy Birthday (2007)
It's the best oolong tea[CN] 是最好的乌龙茶 Shinjuku Incident (2009)
It's okay. Mineral water for you, Chinese tea for him.[CN] 不要,老师是喝水,杉山要乌龙茶 Shall We Dance? (1996)
Black death! - Any death! A nice cup of tea![CN] 白死病 乌龙茶 老了 一个人 完蛋了 Peter Pan (2003)
A-Lee Mountain, Oo-Long Tea..[CN] 阿里山 乌龙茶 Night Market Hero (2011)
It's awesome.[CN] 给 乌龙茶跟小菜 The Solitary Gourmet (2012)
Two bottles of Oolong tea please OK[CN] 乌龙茶两瓶,谢谢 好 Happy Birthday (2007)
- Oolong?[CN] - 乌龙茶? - 嗯 The Maternal Capacitance (2009)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top