ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*不利*

   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不利, -不利-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental, #4,421 [Add to Longdo]
流年不利[liú nián bù lì, ㄌㄧㄡˊ ㄋㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, ] the year's horoscope augurs ill (成语 saw); an unlucky year, #72,340 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
不利[ふり, furi] (adj) การเสียเปรียบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous) [Add to Longdo]
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P) [Add to Longdo]
不利[ふりえき, furieki] (adj-na,n) disadvantage; handicap; drawback; inadvisability; inexpediency; (P) [Add to Longdo]
有利不利[ゆうりふり, yuurifuri] (exp,n) advantage or disadvantage [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The comparison between the two was to his disadvantage.2人を比較すると彼の方が形勢不利だった。
You may find it a bit inconvenient if you can't use the Internet.インターネットを使えないと、少し不利になるかもしれません。
The rumor worked to his disadvantage.そのうわさは彼に不利に働いた。
This evidence was against him.この証拠は彼にとって不利だった。
Poor eyesight is a handicap to a sportsman.スポーツマンにとって視力が悪いのは不利だ。
But, to his credit, he didn't say anything against her.しかし感心にも彼は彼女に不利なことは何も言わなかった。
Everything militated against his success.すべてが彼の成功に対し不利に働いた。
A poor school record will count against you when you look for a job.学校の成績が悪いと仕事を探す時に不利だ。
It turned out that the cards were stacked against her from the beginning of the game.そのゲームでは初めから彼女に不利になるように仕組まれていたことが後になってわかった。
The decision was unfavourable to us.その決定は我々にとって不利だった。
Luciano, the underdog in the match, will be trying to make the champ eat humble pie.ルチアーノは不利な立場だが、チャンピオンをやっつけようと狙っている。
Having no will is the worst handicap.意志を持たない事が最悪の不利だ。
The chances are two to one against us.形勢は2対1で不利、勝ち目は半分。
Everything is against us.情勢はすべて我々に不利である。
His bad health is a great disadvantage to him.健康がすぐれないというのは彼にとってとても不利だ。
There was no evidence against him found at the scene.現場には彼に不利な証拠品は何もなかった。
The police discovered damning evidence against him.警察は彼にのっぴきならない不利な証拠を見つけだした。
The police assembled a lot of evidence against him.警察は彼に不利な証拠をたくさん集めた。
It seems that this time I'm the man behind the eight ball.今度は、私が不利な立場に立っているようだ。
The judge decided against the plaintiff.裁判官は原告に不利な判決を下した。
I made it plain that the situation was unfavourable to us.私は状況が私達に不利であることを明らかにした。
Poor sight is a handicap to an athlete.視力が弱いことはスポーツマンにとって不利だ。
In future we'll not be handicapped by age.将来は年齢で不利になることはないでしょう。
The evidence was against me.証拠は私に不利だった。
Appearances are against her.状況は彼女に不利だ。
The odds are against us.情勢は我々に不利だ。
Not being tall isn't a disadvantage.背が高くないことは不利ではない。
The war gone against the country.戦いはその国に不利に進んだ。
Being short is a disadvantage to a volleyball player.背が低いことはバレーボールの選手にとって不利である。
The man who was arrested for murder asked to plead the fifth.人殺しで逮捕された男は不利な証言は拒否したいといった。
She bore up well under unfavorable circumstances.彼女は不利な環境に合ってがんばった。
The judgement went against the government.判決は政府に不利だった。
The judgement was against him.判決は彼に不利だった。
His nationality counted against him.彼には国籍が不利に働いた。
She is handicapped by poor hearing.彼女は耳が遠いなので不利な立場である。
The judgement went against him.彼に不利な判決がでた。
She gave him a handle against her.彼女は自分に不利になるような口実を彼に与えた。
She testified against him.彼女は彼に対して不利な証言をした。

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top