Search result for

ล้างรูป

(24 entries)
(0.37 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ล้างรูป-, *ล้างรูป*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างรูป    [V] process photographs, Syn. ล้างฟิล์ม, Example: ร้านถ่ายรูปนี้ล้างรูปให้ผมเป็นประจำ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we develop this, we might find amazing picturesไม่แฟร์เลย ถ้าเราล้างรูปในนี้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
Take out the photographic paper.เอากระดาษล้างรูปออกมา Heavenly Forest (2006)
Put this in the developer liquids.ใส่ลงไปในน้ำยาล้างรูป Heavenly Forest (2006)
I'll walk you to the station after I get the last one developed.ฉันจะเดินไปส่งที่สถานี หลังจากล้างรูปสุดท้ายแล้ว Heavenly Forest (2006)
You taught me how to develop the pictures too.เธอสอนให้ฉันล้างรูปด้วย Heavenly Forest (2006)
I'm developing pictures.ฉันล้างรูปอยู่ 9 Ends 2 Out (2007)
hey mom, we need get these developedแม่ค่ะ หนูต้องการล้างรูปที่ถ่ายไว้ค่ะ The Lovely Bones (2009)
They all developed their film at your place?พวกเค้ามาล้างรูปของพวกเค้าที่บ้านของคุณเหรอ? Out of the Light (2011)
He developed photographs of you sleeping...เขาล้างรูปของเธอที่กำลังหลับอยู่เอาไว้ Touched by an 'A'-ngel (2011)
Laurel fired her assistant because he was using the studio to develop his own prints.เพราะลอเรลไล่ผู้ช่วยออก เพราะเขาใช้สตูดิโอเป็นที่ล้างรูปของเขา That Girl Is Poison (2012)
Oh, and, uh, I have the proofs that I was developing.อ้อ และผมมีหลักฐานว่าผมกำลังล้างรูปอยู่ Pilot (2012)
Yeah, I use it to develop my high-contrast photos.ใช่ค่ะ ฉันใช้เพื่อปรับความชัด\ และล้างรูป The Survivor in the Soap (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ล้างรูป [v. exp.] (lāng rūp) EN: process photographs   FR: développer un film (photographique)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
develop(ดีเวล'เลิพ) {developed,developing,develops} vt. พัฒนา,ทำให้เจริญ,ทำให้ปรากฎชัดขึ้นมา,ล้างรูป,ค่อย ๆ ปรากฎชัดขึ้นมาตามลำดับ. vi. พัฒนา,วิวัฒนา, See also: developability n. ดูdevelop, Syn. mature
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
reducer(รีดู'เซอะ) n. ผู้ทำให้ลด,ตัวทำให้ลด,น้ำยา (oxidizing solution) ที่ใช้ลดความเข้มข้นของฟิล์มเนกาติฟว์,น้ำยาล้างรูปถ่าย
restrainer(รีสเทรน'เนอะ) n. ผู้กรอง,สิ่งกรอง,สารเคมีที์ยับยั้งปฏิกิริยาเคมี,ผู้ยับยั้ง,ผู้อดกลั้น,ผู้ดึงบังเหียน,น้ำยาทำให้การปรากฎรูปขึ้นช้า (ในการล้างรูป)
t.n.t.n. วัตถุระเบิดแรงสูงชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองและติดไฟได้/ใช้ทำสีย้อมและน้ำยาล้างรูปได้ด้วย., Syn. trinitrotoluene,trinitrotoluol
tntn. วัตถุระเบิดแรงสูงชนิดหนึ่งที่มีสีเหลืองและติดไฟได้/ใช้ทำสีย้อมและน้ำยาล้างรูปได้ด้วย., Syn. trinitrotoluene,trinitrotoluol
tray(เทร) n. กะบะ,ถาด,ถาดล้างรูป,ถาดรอง,จานรอง,ชั้นเลื่อนที่ใช้เก็บเอกสาร,ลิ้นชักโต๊ะหนังสือ
underdeveloped(อัน'เดอลิเวล'เลิพดฺ) adj. ด้อยพัฒนา (การล้างรูปภาพ) ล้างไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
develop(vi) พัฒนา,ก้าวหน้า,เจริญ,ล้างรูป,ล้างฟิล์ม
tray(n) ถาด,จานล้างรูป,ลิ้นชัก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top