Search result for

พุพอง

(36 entries)
(0.1733 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พุพอง-, *พุพอง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุพอง[V] erupt, Example: เนื้อตัวเด็กพุพองเน่าเปื่อยและเต็มไปด้วยบาดแผล เพราะถูกพี่เลี้ยงใจร้ายเอาน้ำร้อนราด, Thai definition: บวมขึ้นมา, ฟูขึ้นมา, โป่งขึ้นมา (ใช้แก่ผิวหนัง)
พุพอง[N] blister, Example: เขากลัวจะเป็นโรคพุพองเลยรีบไปหาหมอก่อน, Thai definition: โรคผิวหนังชนิดหนึ่งเป็นเม็ดผุดขึ้นพองใสตามตัว แล้วแตกออกมีน้ำเหลืองหรือน้ำเลือดน้ำหนอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พุพองน. โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดผุดขึ้นพองใสตามตัว แล้วแตกออกมีนํ้าเหลืองหรือนํ้าเลือดนํ้าหนอง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impetigoพุพอง, โรคอิมเพตติโก, ผิวหนังอักเสบ, ตุ่มหนอง, การติดเชื้อที่ผิวหนัง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's a cold sore.มันเป็นแผลพุพองน่ะ Pineapple Express (2008)
Cold sore? Does that mean fucking herpes?แผลพุพอง หมายถึงโรคเริมงั้นรึ Pineapple Express (2008)
It'll blister like a bad sunburn.มันจะพุพองเหมือนแดดเผา The Haunting in Connecticut (2009)
Ah. Epidermal blistering.ผิวหนังมีแผลพุพอง Olivia. In the Lab. With the Revolver (2010)
Everyone's sores have gotten worse along with their dysentery.แผลพุพองของพวกเราก็แย่ลง.. โรคท้องร่วงด้วย Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
At 1050. Corpsman, do blister checks.เสนารักษ์ ช่วยดูแผลพุพองด้วย Peleliu Hills (2010)
The pain, well... what can you say about your skin bubbling off?ความเจ็บปวดมันช่าง.. แกจะอธิบายได้มั๊ยว่าผิวหนังพุพองและลอกออกมันเป็นยังไง Dark Side of the Moon (2010)
Well, I was quite blistered from drink.อืม ฉันเกือบเป็นพุพองแน่ะตอนที่ดื่มน่ะ Klaus (2011)
Just like a swollen blister It's best to just resist herเหมือนกับหนองในพุพอง จะดีที่สุดถ้าเจาะมันออก A Cinderella Story: Once Upon a Song (2011)
Now we can expect dead livestock, boils,ตอนนี้ คาดได้ว่าปศุสัตว์ล้มตาย โรงผิวหนังพุพอง A Tale of Two Audreys (2011)
Boils.โรคผิวหนังพุพอง A Tale of Two Audreys (2011)
Including blisters and burns on their hands.รวมถึงแผลพุพองและรอยไหม้บนมือพวกเขา Self Fulfilling Prophecy (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
blister(n) แผลพุพอง
blister(vi) ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blister(บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง, Syn. bleb
blotch(บลอทชฺ) n.,vt. (ทำให้เกิด) รอยหรือจุดขนาดใหญ่,รอยเปื้อน,โรคด่างพร้อยในพืช,โรคผิวหนังพุพอง,เม็ดพุพองบนผิวหนัง, Syn. blot
eczema(เอค'ซะมะ,อิกซี'มะ) n. กลุ่มของภาวะอักเสบของโรคผิวหนังที่เป็นผื่นแดงโดยเฉพาะ และอาจเป็นตุ่มพุพองตกสะเก็ด คัน แสบ., See also: eczematous adj. ดูeczema
herpes(เฮอ'พีซ) n. โรคผิวหนังเป็นเม็ดพุพองและลามออก., See also: herpetic adj.
impetigo(อิมพิไท' โก) n. โรคผิวหนังชนิดเป็นตุ่มพุพอง (โดยเฉพาะเป็นกับเด็กที่ใบหน้า) ., See also: impetiginous adj.
pox(พอคซฺ) n. โรคแผลพุพอง (โดยเฉพาะที่เกิดจากเชื้อไวรัส) ,โรคซิฟิลิส, Syn. smallpox,syphilis
shingles(ชิง'เกิลซฺ) n. โรคงูสวัด,เริม,โรคผิวหนังเป็นเมล็ดพุพองที่เกิดจากเชื้อไวรัส, Syn. herpes zoster,zoster
ulcer(อัล'เซอะ) n. แผลเปื่อย,แผลพุพอง,ภาวะที่เลวและเรื้อรัง, Syn. sore
vesicle(เวส'ซิเคิล) n. ถุงเล็ก ๆ ,ถุงน้ำเล็ก ๆ เม็ดพุพอง,ตุ่ม,ถุงอากาศเล็ก ๆ ,โพรงรูปทรงกลมในแร่หรือหิน (เนื่องจากมีอากาศหรือแก๊สขังอยู่), Syn. bladder
vesicular(วะซิค'คิวละ) adj. เกี่ยวกับถุงเล็ก ๆ หรือเม็ดพุพอง,มีลักษณะเป็นถุงเล็ก ๆ หรือเม็ดพุพองประกอบด้วยถุงเล็ก ๆ หรือเม็ดพุพอง.

English-Thai: Nontri Dictionary
blister(n) เม็ดพุพอง
blister(vi) เป็นเม็ดพุพอง
blotch(n) รอยเปื้อน,โรคผิวหนังพุพอง
bulla(n) คำบัญชา,โองการ,ตราหยก,เม็ดพุพอง
burn(n) แผลไฟลวก,แผลพุพอง,การเผาไหม้
pock(n) ฝี,หนอง,แผลพุพอง,บ่อ,หลุม,แอ่ง
ulcer(n) แผล,ฝี,แผลพุพอง
vesicle(n) โพรง,ตุ่มเล็ก,เม็ดพุพอง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top