ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vesicle

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vesicle-, *vesicle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vesicle[N] เม็ดพุพอง, See also: ถุงน้ำเล็กๆ, Syn. blister, bleb, cyst

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vesicle(เวส'ซิเคิล) n. ถุงเล็ก ๆ ,ถุงน้ำเล็ก ๆ เม็ดพุพอง,ตุ่ม,ถุงอากาศเล็ก ๆ ,โพรงรูปทรงกลมในแร่หรือหิน (เนื่องจากมีอากาศหรือแก๊สขังอยู่), Syn. bladder

English-Thai: Nontri Dictionary
vesicle(n) โพรง,ตุ่มเล็ก,เม็ดพุพอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vesicle๑. ตุ่มพอง๒. ถุงมีน้ำ๓. ถุง (เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicle, air; cell, airถุงลม, ถุงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicle, seminal; gonecyst; gonecystisถุงน้ำอสุจิ, ถุงพักน้ำอสุจิ [มีความหมายเหมือนกับ spermatocyst ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
vesicle; sacculus; saccusถุงเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vesicle    (n) vˈɛsɪkl (v e1 s i k l)
vesicles    (n) vˈɛsɪklz (v e1 s i k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
囊泡[náng pào, ㄋㄤˊ ㄆㄠˋ, ] vesicle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bläschen {n} | Bläschen {pl}vesicle | vesicles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気胞[きほう, kihou] (n) bladder; vesicle [Add to Longdo]
小液胞[しょうえきほう, shouekihou] (n) vesicle [Add to Longdo]
小嚢[しょうのう, shounou] (n) follicle; saccule; vesicle; little sac [Add to Longdo]
小胞[しょうほう, shouhou] (n,adj-no) vesicle [Add to Longdo]
精嚢[せいのう, seinou] (n) seminal vesicle [Add to Longdo]
胚盤胞[はいばんほう, haibanhou] (n) blastocyst; blastodermic vesicle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vesicle \Ves"i*cle\, n. [L. vesicula, dim. of vesica a bladder,
   blister; akin to Skr. vasti bladder: cf. F. v['e]sicule.]
   A bladderlike vessel; a membranous cavity; a cyst; a cell.
   Specifically: 
   [1913 Webster]
   (a) (Bot.) A small bladderlike body in the substance of a
     vegetable, or upon the surface of a leaf.
     [1913 Webster]
   (b) (Med.) A small, and more or less circular, elevation of
     the cuticle, containing a clear watery fluid.
     [1913 Webster]
   (c) (Anat.) A cavity or sac, especially one filled with
     fluid; as, the umbilical vesicle.
     [1913 Webster]
   (d) (Zool.) A small convex hollow prominence on the surface
     of a shell or a coral.
     [1913 Webster]
   (e) (Geol.) A small cavity, nearly spherical in form, and
     usually of the size of a pea or smaller, such as are
     common in some volcanic rocks. They are produced by the
     liberation of watery vapor in the molten mass.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vesicle
   n 1: a small anatomically normal sac or bladderlike structure
      (especially one containing fluid) [syn: {vesicle}, {cyst}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top