longdodict-blog
 
 

Although, despite and inspite of

Submitted by EnglishParks on Fri, 2012-10-19 13:50

 

หลายๆคนคงงงๆกับการใช้ although , despite และ in spite of ซึ่งทั้งหมดนี้ แปลว่า “ถึงม้ว่า ....... แต่” แต่หลายคนก็อาจจะใช้ผิด

 

ไม่ก็ใช้ตามแบบในภาษาไทยที่ต้องมีคำว่า "แต่ (but)" อยู่ในประโยคด้วย ที่จริงแล้ว ไม่ต้องใส่ but ลงในประโยคภาษาอังกฤษคะ

 

บางครั้งหลายคนอาจจะเข้าใจว่า มี despite of เพราะ เหมือนเคยคุ้นๆว่ามี in spite of ก็เลยเข้าใจว่า despite ก็มี of ซึ่งที่จริงแล้ว ไม่มี of คะ

 

รวมไปถึงคำที่จะต้องตามหลัง Although, Despite, In spite of ก็จะแตกต่างกัน ดังนี้