longdodict-blog
 
 
ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน
Submitted by tli on Wed, 2009-03-11 14:44

คำศัพท์ทางวิชาการหลายคำ ถ้าหาคำแปลไม่เจอ หรือต้องการคำไทยเพื่อใช้ในงานเขียน ผมแนะนำให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางราชบัณฑิตยสถานครับ ที่นี่

http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php

นอกจากนี้ยังมีหนังสือเกี่ยวกับภาษาเป็นจำนวนมากนะครับ ทั้งหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องการเขียนทับศัพท์ภาษาต่างๆ โดยเข้าไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ทางราชบัณฑิตยสถาน ที่นี่

http://www.royin.go.th/th/home/