Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ after แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


158 ผลลัพธ์ สำหรับ after  AE1 F T ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -after-, *after*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
after sales department[อาฟเตอร์ เซลส์ ดิพาร์ทเม็นท์] (proper, noun) แผนกให้บริการหลังการขาย

Longdo Approved EN-TH
aftercare(n) การติดตามผลการรักษา, การดูแลผู้ป่วยหลังจากได้รับการบำบัดรักษา, Syn. after-care
take after(vt) เหมือน เช่น He takes after his mother. เขาหน้าเหมือนแม่
shortly afterwards(adv, phrase) หลังจากนั้นไม่นาน

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
after(adj) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, Syn. later, next
after(prep) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่
after(adv) ภายหลัง, See also: หลังจาก, หลัง, ต่อมา, หลังจากที่, ภายหลังที่, Syn. later, next
after(conj) หลังจาก, Syn. later than
afters(sl) การดื่มเหล้าหรือสุราหลังจากเวลากำหนดปิด
after all(idm) อย่างไรก็ตาม, See also: ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
aftercare(n) การดูแลคนไข้ในช่วงพักฟื้น
afterdeck(n) ส่วนท้ายของดาดฟ้าเรือ
afterglow(n) แสงสายัณห์
afterlife(n) ชีวิตหลังความตาย

Hope Dictionary
after(อาฟ' เทอะ, แอฟ' เทอะ) prep., adj., adv. หลัง, ทีหลัง, ข้างหลัง, หลังจาก, ภายหลัง, ติดตาม, แสวงหา, ตามหา, เอาอย่าง., Syn. later, then, behind, Ant. before, prior to
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aftercare(อาฟ' เทอะแคร์, แอฟ-') n. การดูแลรักษาคนไข้พักฟื้น
afterdeck(อาฟ' เทอะเดคฺ, แอฟ-') n. ดาดฟ้าเรือข้างหลัง (abaft midship section)
aftereffect(อาฟ' เทอะอิเฟคท'ฺ, แอฟ-') n. ผลหลังจากการกระตุ้น, ผลภายหลัง, Syn. side effect
afterlife(อาฟ' เทอะไลฟฺ, แอฟ'-) n.ชีวิตหลังจากตายแล้ว, Syn. consequence
aftermathn. ผลที่ตามมา, Syn. consequence
aftermost(อาฟ' เทอะโมสทฺ, แอฟ-') adj., n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoon(อาฟ' เทอะนูน, แอฟ-') adj., n. หลังเที่ยง, บ่าย
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป

Nontri Dictionary
after(adj) ภายหลัง, หลังจาก
after(adv) ภายหลัง, ทีหลัง, หลังจาก, หลัง
after(con) หลังจาก, ภายหลัง, ทีหลัง
afterbirth(n) รก
afterdeck(n) ดาดฟ้าท้ายเรือ
aftermath(n) ผลตามหลัง, ควันหลง
afternoon(n) ตอนบ่าย, ยามบ่าย
afterthought(n) ความคิดภายหลัง
afterward(adv) ต่อมา, ภายหลัง, ต่อไป
afterwards(adv) ต่อมา, ภายหลัง, ต่อไป

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
afterตามแบบอย่าง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after bottom dead center (ABDC)หลังศูนย์ตายล่าง (เอบีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
after sight; at sightเมื่อได้เห็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after the time has elapsedหลังจากเวลาที่กำหนดล่วงพ้นไปแล้ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after top dead center (ATDC)หลังศูนย์ตายบน (เอทีดีซี) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
after-acquiredที่ได้มาภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
after-acquired propertyทรัพย์สินที่ได้มาภายหลัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
afteraction; aftereffectผลตามหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
afterbirthสิ่งคลอดตาม (รกและเยื่อหุ้มเด็ก) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
afterbirth; secundinesสิ่งคลอดตาม (รกและถุงน้ำคร่ำ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
After Action Reviewการทบทวนหลังทำงาน หรือหลังปฏิบัติ [การจัดการความรู้]
After Bath Milkน้ำนมที่ใช้หลังการอาบน้ำ [การแพทย์]
After Birthเมื่อโตขึ้น [การแพทย์]
After careการดูแลภายหลังการรักษา [TU Subject Heading]
After Care Serviceการติดตามผล [การแพทย์]
After Effectอาการตามหลัง [การแพทย์]
After-Care Officerคณะกรรมการติดตามผู้เคยรักษาแล้ว [การแพทย์]
After-Painปวดมดลูก [การแพทย์]
After-Shave Preparationsสิ่งปรุงสำหรับใช้หลังการโกน [การแพทย์]
Aftercareการดูแลหลังเสร็จ, Example: การดูแลพื้นที่ใช้ฝังกลบขยะแล้ว ไม่ให้สร้างปัญหาแก่สิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
after a fashion(phrase) ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ถึงกับเลิศเลอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-It's after us. -Don't let it out. มันตามเรา อย่าปล่อยให้มัน ออกมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
After her! หลังจากที่เธอ! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Air raid. - After Big Bertha. - เครื่องบิน ข้าศึก The Great Dictator (1940)
Perhaps you're right. Not such a good morning after all. บางทีคุณอาจถูก มันอาจเป็นฟ้าหลังฝน The Great Dictator (1940)
The storm troopers will be after you. สารวัตรทหารพวกนั้น จะกลับมาหาคุณ The Great Dictator (1940)
We'll invade Osterlich first. After that we can bluff. เราจะบุก ออสเตอลิค เป็นที่แรก หลังจากนั้นเราจะนั่งรอ The Great Dictator (1940)
That Hynkel isn't such a bad fellow after all. เฮนเคิล ฉันคิดว่าเขาก็ดีนะ The Great Dictator (1940)
Our place is at home, looking after our own affairs. เราควรอยู่บ้าน เฝ้ามองธุรกิจเรา The Great Dictator (1940)
How do you feel? Look after mamma. คุณรู้สึกยังไงบ้าง หลังจากที่ได้ ดูดนมเมียผม The Great Dictator (1940)
Shelf after shelf of toys and-- การเก็บรักษาหลังการเก็บรักษา ของของเล่นและ Pinocchio (1940)
After all, enough's enough. หลังจากที่ทุกคนพอเป็นพอ Pinocchio (1940)
I'll go after him myself. ฉันจะไปหลังจากที่เขาตัวเอง Pinocchio (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
afterA big fire broke out after the earthquake.
afterA car is convenient, to be sure, but, after all, it will prove expensive.
afterA cat ran after a mouse.
afterAccording to scientists, the atmosphere is getting warmer year after year.
afterA concrete plan evolved after much discussion.
afterA dog runs after a cat, and the cat after a mouse.
afterA dog was running after a cat.
afterA few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.
afterA few important facts emerged after the investigation.
afterA few minutes after he finished his work, he went to bed.
afterA few people clapped after his lecture.
afterA fire broke out after the earthquake.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หลังจากนั้น(conj) afterwards, Syn. ต่อจากนั้น, จากนั้น, ต่อไป, Ant. ก่อนหน้านั้น, Example: เขาบวชอยู่ หลังจากนั้นเขาก็คงจะแต่งงาน
หลังจากที่(adv) after, Syn. ภายหลังที่, Ant. ก่อนที่, ก่อนหน้าที่, Example: หลังจากที่เขาทรายชกชนะ คณะกรรมการก็จัดงานเลี้ยงขึ้นอย่างใหญ่โต
ครั้นแล้ว(conj) after that, See also: after which, then, hence, whereupon, afterwards, and then, Syn. ต่อจากนั้น, ดังนั้น, Example: เสียงแหลมดังเหมือนนกหวีดดังอยู่ประมาณ 15 นาที ครั้นแล้วมันก็เงียบหายไป
หลังจาก(adv) after, Syn. ภายหลัง, Ant. ก่อนหน้า, Example: คนส่วนใหญ่หลังจากนั่งหลังตรงไปได้สักระยะหนึ่ง ก็จะนั่งหลังโกงเหมือนเดิม
ล้าหลัง(adv) behind, See also: after, next, Example: เธอหาบของเดินล้าหลังพวกแม่ค้าด้วยกัน, Thai Definition: ช้าอยู่ข้างหลังเขา
หลัง(adj) next, See also: after, later, Syn. ถัดไป, Ant. หน้า, ก่อน, Example: คราวหลังอย่ามาสายอีกนะ, Thai Definition: ในลำดับถัดไป เช่น คนหลัง
หลังจากนี้(conj) after, See also: afterwards, later, next, Syn. ต่อจากนี้, ภายหลังจากนี้, Ant. ก่อนหน้านี้, ก่อนหน้า, Example: ขณะนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังกระเตื้องขึ้น และหวังว่าหลังจากนี้อีก 4-5 ปี เศรษฐกิจจะกลับมาดีเหมือนเดิม
ปัจฉิมภาค(n) after-part, See also: latter end, latter period, Syn. ช่วงสุดท้าย, ช่วงเวลาหลัง, Ant. ปฐมภาค, Example: ในช่วงเวลาปัจฉิมภาคของการเรียนการสอนเด็กๆ ต่างพากันเรียนอย่างขะมักเขม้น, Thai Definition: ส่วนเบื้องปลาย
ตอนหลัง(adv) afterwards, See also: later, later on, Syn. ภายหลัง, ต่อมา, หลังจากนั้น, Example: ใครมาตอนหลัง ก็จะไม่ได้เข้าพบแพทย์เพราะแพทย์ออกเวรไปแล้ว, Thai Definition: ภายหลังจากเวลานั้น
ตอนบ่าย(n) afternoon, See also: p.m., Ant. ตอนเช้า, Example: ตอนบ่ายของทุกวันจันทร์ จะมีรายการภาพยนต์สารคดี, Thai Definition: ช่วงเวลาหลังเที่ยงถึงเย็น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
บ่าย[bāi] (n) EN: afternoon  FR: après-midi
บ่ายโมง[bāi mōng] (n, exp) EN: one o'clock in the afternoon ; one p.m.  FR: treize heures ; une heure de l'après-midi
บริบาล[børibān] (v) EN: tend ; have charge of ; take care ; look after  FR: avoir la charge de
บริการหลังการขาย[børikān lang kān khāi] (n, exp) EN: after-sales service ; customer service  FR: service après-vente [ m ]
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[chai withī yāng dīokan] (v, exp) EN: after the same method ; in the same way  FR: de la même manière
เช้าสายบ่ายเย็น[chāo sāi bāi yen] (adv) EN: morning, afternoon and night
ชีวิตหลังความตาย[chīwit lang khwām tāi] (n, exp) EN: life afterr death  FR: une vie après la mort
เชิญก่อนครับ [ ค่ะ ][choēn køn khrap [ kha ]] (xp) EN: after you

CMU Pronouncing Dictionary
AFTER AE1 F T ER0
AFTERTAX AE1 F T ER0 T AE2 K S
AFTERALL AE1 F T ER0 AA2 L
AFTERGLOW AE1 F T ER0 G L OW2
AFTERLIFE AE1 F T ER0 L AY2 F
AFTERNOON AE2 F T ER0 N UW1 N
AFTERMATH AE1 F T ER0 M AE2 TH
AFTERWARD AE1 F T ER0 W ER0 D
AFTERLIVES AE1 F T ER0 L AY2 V Z
AFTERWARDS AE1 F T ER0 W ER0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
after (j) ˈaːftər (aa1 f t @ r)
after- (j) ˈaːftər- (aa1 f t @ r -)
afters (n) ˈaːftəz (aa1 f t @ z)
aftercare (n) ˈaːftəkɛəʳr (aa1 f t @ k e@ r)
afterdamp (n) ˈaːftədæmp (aa1 f t @ d a m p)
afterglow (n) ˈaːftəglou (aa1 f t @ g l ou)
aftermath (n) ˈaːftəmæθ (aa1 f t @ m a th)
afternoon (n) ˌaːftənˈuːn (aa2 f t @ n uu1 n)
afternoons (n) ˌaːftənˈuːnz (aa2 f t @ n uu1 n z)
afterwards (a) ˈaːftəwədz (aa1 f t @ w @ d z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
之后[zhī hòu, ㄓ ㄏㄡˋ, / ] afterwards; following; later; after, #286 [Add to Longdo]
然后[rán hòu, ㄖㄢˊ ㄏㄡˋ, / ] after; then (afterwards); after that; afterwards, #407 [Add to Longdo]
以后[yǐ hòu, ㄧˇ ㄏㄡˋ, / ] after; later; afterwards; following; later on; in the future, #423 [Add to Longdo]
下午[xià wǔ, ㄒㄧㄚˋ ㄨˇ, ] afternoon; p.m., #542 [Add to Longdo]
后来[hòu lái, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ, / ] afterwards; later, #1,019 [Add to Longdo]
毕竟[bì jìng, ㄅㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] after all; all in all; when all is said and done; in the final analysis; after all, #2,058 [Add to Longdo]
究竟[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, ] after all (when all is said and done); actually; outcome; result, #2,344 [Add to Longdo]
此后[cǐ hòu, ㄘˇ ㄏㄡˋ, / ] after this; afterwards; hereafter, #3,687 [Add to Longdo]
而后[ér hòu, ㄦˊ ㄏㄡˋ, / ] after that; then, #7,874 [Add to Longdo]
售后服务[shòu hòu fú wù, ㄕㄡˋ ㄏㄡˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ, / ] after sales service, #9,275 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
After { m }; Anus { m } [ anat. ]anus [Add to Longdo]
Afterflosse { f }anal fin [Add to Longdo]
Anschlussmarkt { m }; Sekundärmarkt { m }after market [Add to Longdo]
Erholung im nachbörslichen Verkehr [ econ. ]after hours rally [Add to Longdo]
nach Feierabendafter work [Add to Longdo]
Folgenerscheinung { f }after effect [Add to Longdo]
nach meinem Geschmackafter my fancy [Add to Longdo]
Nachabbildung { f }after image [Add to Longdo]
Nachbehandlung { f }after treatment [Add to Longdo]
Nachgeschmack { m }after taste [Add to Longdo]
Nachsichtwechsel { m }; Zeitsichtwechsel { m }after sight bill [Add to Longdo]
reale Nettorendite nach Steuern [ econ. ]after tax real rate return [Add to Longdo]
Rendite nach Steuernafter tax yield [Add to Longdo]
nach Rücksprache mitafter consulting; after talking to [Add to Longdo]
danachafter it [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
3時のおやつ;三時のおやつ;三時のお八つ[さんじのおやつ, sanjinooyatsu] (exp) afternoon refreshment; afternoon tea [Add to Longdo]
BCG陽転[ビーシージーようてん, bi-shi-ji-youten] (n) (obsc) positive tuberculin conversion after a BCG vaccination [Add to Longdo]
M走[メートルそう, me-toru sou] (suf) -meter race (after number) [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) { comp } (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
あれから[arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
いらっしゃる[irassharu] (v5aru, vi) (1) (hon) (irregular forms such as いらした, etc. in colloquial Japanese; sometimes written 居らっしゃる) to come; to go; to be (somewhere); (aux-v) (2) (after a -te form, or the particle "de") is (doing); are (doing); (P) [Add to Longdo]
[u] (aux-v) (1) (after the imperfective form of certain verbs and adjectives) indicates speculation; (2) indicates will; (3) indicates invitation [Add to Longdo]
[e] (int) (1) eh? (surprise); (2) eh (agreement); (prt) (3) (arch) (See かえ, ぞえ, わえ) strengthens a question, assertion, etc.; (4) (after a noun) used when calling out to someone [Add to Longdo]
おじゃる[ojaru] (v4r) (1) (arch) (hon) (See いらっしゃる) to come; to go; to be; (aux-v) (2) (See であります) (usu. after the particle 'de') forms a polite copula [Add to Longdo]
おっかけ[okkake] (n) person who chases after idol, showbiz star [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
アフターサービス[あふたーさーびす, afuta-sa-bisu] aftermarket service [Add to Longdo]
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space [Add to Longdo]
事後ジャーナル化[じごうジャーナルか, jigou ja-naru ka] after-look journalizing [Add to Longdo]
アフターダーク[あふたーだーく, afuta-da-ku] After Dark [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1178 seconds, cache age: 10.176 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม