ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pliancy

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pliancy-, *pliancy*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliancy(คัมไพล'เอินซี) n. ดูcompliance

English-Thai: Nontri Dictionary
pliancy(n) ความว่าง่าย,ความอ่อนโยน,ความหัวอ่อน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pliancy (n) plˈaɪənsiː (p l ai1 @ n s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pliancy \Pli"an*cy\, n.
   The quality or state of being pliant in sense; as, the
   pliancy of a rod. "Avaunt all specious pliancy of mind."
   --Wordsworth.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pliancy
   n 1: the property of being pliant and flexible [syn: {pliancy},
      {pliantness}, {suppleness}]
   2: adaptability of mind or character; "he was valued for his
     reliability and pliability"; "he increased the leanness and
     suppleness of the organization" [syn: {pliability},
     {pliancy}, {pliantness}, {suppleness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top