ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compliancy

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compliancy-, *compliancy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา compliancy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *compliancy*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compliancy[N] การยอมทำตาม, Syn. compliance, yielding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compliancy(คัมไพล'เอินซี) n. ดูcompliance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mittäterschaft {f}compliancy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compliancy \Com*pli"an*cy\, n.
   Compliance; disposition to yield to others. --Goldsmith.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compliancy
   n 1: a disposition or tendency to yield to the will of others
      [syn: {complaisance}, {compliance}, {compliancy},
      {obligingness}, {deference}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top