ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gratis

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gratis-, *gratis*, grati
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gratis(adj) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. free, gratuitous
gratis(adv) ไม่เก็บเงิน, See also: ฟรี, ให้เปล่า, Syn. freely, gratuitously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gratis(เกร'ทิส) adj. ไม่จ่ายเงิน, ฟรี. adj. ฟรี, ให้เปล่า, Syn. complimentary, free

English-Thai: Nontri Dictionary
gratis(adv) ไม่คิดมูลค่า, ให้เปล่า, ฟรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gratisทำให้เปล่า, ไม่เรียกค่าตอบแทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
gratisทำให้เปล่า, ยกเว้นค่าธรรมเนียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรี[frī] (adv) EN: without charge ; for nothing  FR: gratuitement ; gratis
ให้เปล่า[hai plāo] (adj) EN: free-of-charge ; free ; gratis ; complimentary  FR: gratuit
เปล่า[plāo] (adj) EN: free of charge ; gratis  FR: gratuit ; gratis (fam.) ; pour rien ; gratuitement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
gratis

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gratis

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gratisexemplar { n } | Gratisexemplare { pl }free copy | free copies [Add to Longdo]
gratis { adv }gratis; free of charge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gratis \Gra"tis\ (gr[a^]"t[i^]s or gr[=a]"t[i^]s), adv. [L.,
   contr. fr. gratiis out of favor or kindness, without
   recompense, for nothing, fr. gratia favor. See {Grace.}]
   For nothing; without fee or recompense; freely; gratuitously.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gratis
   adv 1: without payment; "I'll give you this gratis" [syn:
       {gratis}, {for free}, {free of charge}]
   adj 1: costing nothing; "complimentary tickets"; "free
       admission" [syn: {complimentary}, {costless}, {free},
       {gratis(p)}, {gratuitous}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 gratis
  free

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 gratis /graːtis/
  free of charge

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 gratis /xratəs/
  1. free
  2. fornothing; free; gratis

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 gratis
  fornothing; free; gratis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top