ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foremost

F AO1 R M OW2 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foremost-, *foremost*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foremost(adj) สำคัญที่สุด, Syn. chief
foremost(adj) หน้าสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foremost(ฟอร์'โมสทฺ) adj. หน้าสุด, ก่อนสุด, ชั้นเยี่ยม, สำคัญที่สุด, Syn. leading
sternforemostadv. โดยมีส่วนหางพุ่งไปข้างหน้า, งุ่มง่าม อืดอาด, เก้งก้าง

English-Thai: Nontri Dictionary
foremost(adj) มาก่อน, แรก, หน้าสุด, สำคัญ, ชั้นเยี่ยม, ดีเยี่ยม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, first and foremost on the list If all the borders were destroyed Tomorrow, I'd be unemployedอย่างแรกเลยก็คือ ถ้าพรหมแดนถูกทำลายหมดไป The Little Prince (1974)
My companions consider themselves... to be the foremost among God's creatures... and treat Africa and all things African with an unwavering contempt.สหายของฉันคิดว่าตัวเอง ... จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สำคัญที่สุดในหมู่ของพระเจ้า ... และรักษาแอฟริกาและทุกสิ่งที่ แอฟริกันที่มีการดูถูกไม่เปลี่ยนแปลง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Naturally you were foremost in our thoughts.แน่นอน คุณคือบุคคลที่เรานึกถึงมากที่สุด The Red Violin (1998)
But the first and foremost enemy is yourself. You got it?แต่ศัตรูตัวแรกที่สำคัญก็คือ ตัวนายเอง เข้าใจไหม Spin Kick (2004)
The U Ball is first and foremost a danceสิ่งที่เจ๋งที่สุดในงาน คือการเต้นรำ Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)
Eating is the foremost nature of wild beasts, you know.เรื่องกินน่ะมาก่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ ของสัตว์ป่า เธอก็รู้นี่ Boys Over Flowers (2005)
Starting as one organization in the Northern Kanto, it has expanded to become the largest and foremost organization in the Kantou area.ฉันมีมือไม่พอเล่นกลอง เอานี่ไป My Boss, My Hero (2006)
Dr. Kestner is the Chief professor at the academy... not to mention the foremost expert on cyborg medical science.ดร.เคสต์เนอร์เป็นหัวหน้าโปรเฟสเซอร์ ที่สถาบัน... ...ไม่เพียงเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แถวหน้า ของวิทยาการซ่อมแซมไซบอร์ก Appleseed Ex Machina (2007)
We are delighted to have as guest judge the foremost scientist in the world.เราโชคดีที่ปีนี้ เรามีคณะกรรมการรับเชิญ เป็นนักวิทยาศาสตร์ คนสำคัญของโลก Superhero Movie (2008)
I am one of the foremost scholars on ancient hieroglyphs.ฉันเป็นนักวิชาการคนหนึ่ง ที่ล้ำหน้ามากในเรื่อง อักษรภาพอียิปต์โบราณ A Night at the Bones Museum (2009)
Lucky for me, I know the foremost authority on all things Ellie Bartowski.โชคดีจริงๆที่ผมรู้ เจ้าหน้าที่สำคัญคนหนึ่ง ที่รู้เรื่องทุกอย่างของเอลลี่บาร์ทาวสกี้ Chuck Versus the Aisle of Terror (2010)
His task is first and foremost to prevent ... people from finding out about the trolls in the forest.ไม่ให้ผู้คนพากันแห่ออกมาล่าโทรลล์ในป่า Trollhunter (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foremostHe is the foremost authority on heart surgery.
foremostI told it to my mother first and foremost.
foremostThe disease carried him out with his feet foremost.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนอื่น[køn eūn] (adv) EN: firstly ; first and foremost ; first of all  FR: tout d'abord ; avant tout ; avant toute chose
เกรดเอ[krēt Ē] (adj) EN: first-class ; first-rate ; top grade ; super ; foremost ; high-class ; number one ; grade A
ยอด[yøt] (adj) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good  FR: superbe ; excellent ; suprême ; super

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOREMOST F AO1 R M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foremost (j) fˈɔːmoust (f oo1 m ou s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一流[いちりゅう, ichiryuu] (adj-no, n) (1) first-class; top grade; foremost; top-notch; leading; (2) characteristic; peculiar; unique; (n) (3) school (e.g. of a performance art); (4) (also written as 一旒) one flag; one banner; one streamer; (P) [Add to Longdo]
冠絶[かんぜつ, kanzetsu] (n, vs) unique; unsurpassed; ranking foremost [Add to Longdo]
屈指[くっし, kusshi] (n, adj-no) leading; foremost; preeminent; outstanding; one of the best; (P) [Add to Longdo]
傑出[けっしゅつ, kesshutsu] (n, vs) excel; foremost; (P) [Add to Longdo]
最前[さいぜん, saizen] (n) foremost [Add to Longdo]
最前線[さいぜんせん, saizensen] (n) foremost line; (P) [Add to Longdo]
真っ先[まっさき, massaki] (n) the head; the foremost; beginning; (P) [Add to Longdo]
第一(P);第1[だいいち, daiichi] (adv, n) first; foremost; number one; (P) [Add to Longdo]
日本有数[にほんゆうすう, nihonyuusuu] (adj-no, n) one of Japan's foremost; leading in Japan [Add to Longdo]
名の無い星は宵から出る[なのないほしはよいからでる, nanonaihoshihayoikaraderu] (exp) (id) The worst goes foremost [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foremost \Fore"most`\, a. [OE. formest first, AS. formest,
   fyrmest, superl. of forma first, which is a superl. fr. fore
   fore; cf. Goth. frumist, fruma, first. See {Fore}, adv., and
   cf. {First}, {Former}, {Frame}, v. t., {Prime}, a.]
   First in time or place; most advanced; chief in rank or
   dignity; as, the foremost troops of an army.
   [1913 Webster]
 
      THat struck the foremost man of all this world. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foremost
   adv 1: prominently forward; "he put his best foot foremost"
       [syn: {foremost}, {first}]
   2: before anything else; "first we must consider the garter
     snake" [syn: {first}, {firstly}, {foremost}, {first of all},
     {first off}]
   adj 1: ranking above all others; "was first in her class"; "the
       foremost figure among marine artists"; "the top graduate"
       [syn: {first}, {foremost}, {world-class}]
   2: preceding all others in spatial position; "the foremost
     compartment of the ship" [syn: {foremost}, {frontmost}]
   3: situated closest to the bow; "the foremost compartment of the
     ship"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top