Search result for

chaos

(53 entries)
(0.0128 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chaos-, *chaos*, chao
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chaos[N] ความยุ่งเหยิง, See also: ความสับสน, Syn. confusion, disorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray

English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chaosความอลวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chaos theoryทฤษฎีความอลวน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล Dying Changes Everything (2008)
# I burn like oil You bloom like a flower# "For my sons Thomas, who's already at peace, and Jackson... may he never know this life of chaos.'"# I burn like oil You bloom like a flower# แด่ลูกชายของฉัน โทมัส ผู้ที่ล่วงลับ และแจ็คสัน... Pilot (2008)
This country's in chaosอาจนำพาบ้านเมือง ให้ตกอยู่ในภาวะยุ่งเหยิง Portrait of a Beauty (2008)
If this is made public, the government will be in chaos.ถ้ามันได้เผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ราชสำนักจะต้องวุ่นวายเป็นแน่ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- From the chaos.- มาจากความวุ่นวาย Babylon A.D. (2008)
Introduce a little anarchy upset the established order and everything becomes chaos.เริ่มต้นความวุ่นวาย ปวดหัวกับการตั้งกฎเกณฑ์ และทุกอย่างเริ่มอลม่าน The Dark Knight (2008)
I'm an agent of chaos.ฉันเป็นนายหน้าแห่งความอลม่าน The Dark Knight (2008)
Oh, and you know the thing about chaos?โอ้ นายรู้อะไรมั้ย ความสับสนอลม่าน The Dark Knight (2008)
They are orders that must be executed, entrusted to us so that we might forge stability out of chaos.เป็นคำสั่งที่ต้องทำตาม และเพื่อให้เราสร้างสเถียรภาพ ในความวุ่นวายนี้ Wanted (2008)
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา Changeling (2008)
This is a scene of total chaos.ขณะนี้สถานการ์ณวุ่นวายไปหมดเลยครับ. Cyborg Girl (2008)
Total chaos at the airport.รวมทั้งความวุ่นวายอลหม่านที่สนามบิน Taken (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chaosBut my mind is still in chaos and...
chaosIf I wasn't here this office would be in chaos in three days.
chaosThe entire theater turned to chaos when somebody cried "Fire!".
chaosThere will be chaos unless we all adhere to the rules.
chaosThe street was in utter chaos.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlahon) EN: confusion ; chaos ; anarchy   FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความอลวน [n.] (khwām onlawon) EN: chaos   FR: chaos [m]
ทฤษฎีความโกลาหล[n. exp.] (thritsadī khwām kōlahon) EN: chaos theory   
ทฤษฎีความอลวน [n. exp.] (thritsadī khwām onlawon) EN: chaos theory   
ทฤษฎีไร้ระเบียบ[n. exp.] (thritsadī rai rabīep) EN: chaos theory   

CMU English Pronouncing Dictionary
CHAOS    K EY1 AA0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chaos    (n) (k ei1 o s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chaos {n}; Durcheinander {n}chaos [Add to Longdo]
Chaos {n}; chaotische Zuständeshambles [Add to Longdo]
Chaos {n}mayhem [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos [Add to Longdo]
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory [Add to Longdo]
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory) [Add to Longdo]
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos [Add to Longdo]
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos [Add to Longdo]
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]
混乱[こんらん, konran] (n,vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P) [Add to Longdo]
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos [Add to Longdo]
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc [Add to Longdo]
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] (adj-na,n) disorder; chaos; confusion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乱象[luàn xiàng, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] chaos; madness [Add to Longdo]
凌乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, / ] chaos [Add to Longdo]
战乱[zhàn luàn, ㄓㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, / ] chaos of war [Add to Longdo]
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] chaos theory (math.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chaos \Cha"os\ (k[=a]"[o^]s), n. [L. chaos chaos (in senses 1 &
   2), Gr. cha`os, fr. cha`inein (root cha) to yawn, to gape, to
   open widely. Cf. {Chasm}.]
   1. An empty, immeasurable space; a yawning chasm. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Between us and there is fixed a great chaos. --Luke
                          xvi. 26
                          (Rhemish
                          Trans.).
    [1913 Webster]
 
   2. The confused, unorganized condition or mass of matter
    before the creation of distinct and orderly forms.
    [1913 Webster]
 
   3. Any confused or disordered collection or state of things;
    a confused mixture; confusion; disorder.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chaos
   n 1: a state of extreme confusion and disorder [syn: {chaos},
      {pandemonium}, {bedlam}, {topsy-turvydom}, {topsy-
      turvyness}]
   2: the formless and disordered state of matter before the
     creation of the cosmos
   3: (Greek mythology) the most ancient of gods; the
     personification of the infinity of space preceding creation
     of the universe
   4: (physics) a dynamical system that is extremely sensitive to
     its initial conditions

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 chaos [kao]
   chaos; tangle
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 chaos [xaɔs]
   chaos; tangle
 

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 chaos
   chaos; tangle
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Chaos [kaːɔs] (n) , s.(n )
   chaos
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top