ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unscrupulous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unscrupulous-, *unscrupulous*, unscrupulou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unscrupulous(adj) ที่ไม่มีหลักศีลธรรม, Syn. immoral, Ant. honest
unscrupulous(adj) ที่ไม่ซื่อสัตย์, Syn. dishonest, Ant. honest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unscrupulous(อันสครู'พิวเลิส) adj. ไม่มีหลักการ, ไร้ธรรมะ, ไร้ยางอาย, ไม่ระมัดระวัง.

English-Thai: Nontri Dictionary
unscrupulous(adj) ไม่พิถีพิถัน, ไม่มีธรรมะ, ไร้ยางอาย, ไม่มีหลักการ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
unscrupulousness(n) ความไม่ซื่อสัตย์, See also: A. probity, Syn. dishonesty

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And when for one reason or another a member of the elite falls on hard times their genetic identity becomes a valued commodity for the unscrupulous.พวกยีนเด่นก็ตกที่นั่งลำบากเป็นเหมือนกัน ยีนที่ล้ำค่าของคนพวกนี้\ ล้วนเป็นที่ต้องการของคนที่ด้อยกว่า Gattaca (1997)
That's why, no matter how unscrupulous the methods I made the money.นั้นเพราะว่า ไม่ว่าจะใช้วิธีไร้ศีลธรรมแค่ไหน ผมหาเงินได้ Episode #1.3 (2009)
I was also unscrupulous... power-hungry and greedy.[ หัวเราะเบา ๆ ] ผมก็ไร้ยางอาย หิวในอำนาจและละโมบ She Knows (2012)
Oh, yes. I'm unscrupulous and ruthless.โอ้ ใช่ ผมมันคนไม่มีศีลธรรม และความเมตตา Vengeance, Part 1 (2012)
Well, if someone is interested in such a transaction, they'd have to connect with a mobile fence, and I can think of an unscrupulous Russian by the name of Maksim, presently operating out of a pawn shopถ้าจะมีใครสนใจทำธุรกิจระดับนั้น ก็จะต้องมีหน่วยซื้อขายเคลื่อนที่ และผมคิดถึงคนรัสเซียขี้โกงคนนึง Liberty (2013)
You would even ally with an unscrupulous character such as myself to protect him.คุณอาจช่วยเหลือตัวร้ายอย่างผม เพื่อปกป้องเขา Inferno (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
unscrupulousAn unscrupulous person would sell even his own mother down the river.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สามหาว(adv) unscrupulously, Syn. หยาบคาย, ก้าวร้าว, Ant. สุภาพ, นุ่มนวล, Example: ลูกชายเขาพูดจาสามหาวไม่เกรงใจผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ ณ ที่นั้นเลย, Thai Definition: อย่างไม่สุภาพ, อย่างไม่อ่อนน้อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
เหิม[hoēm] (v) EN: become bold ; gain courage ; run wild ; take liberties ; be unscrupulous ; cast off restraints

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
unscrupulous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unscrupulous
unscrupulously

WordNet (3.0)
unscrupulous(adj) without scruples or principles, Ant. scrupulous
unscrupulously(adv) without scruples
unscrupulousness(n) the quality of unscrupulous dishonesty, Ant. scrupulousness

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Unscrupulous

a. Not scrupulous; unprincipled. -- Un*scru"pu*lous*ly, adv. -- Un*scru"pu*lous*ness, n. [ 1913 Webster ]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gewissenlos; skrupellos { adj } | gewissenloser | am gewissenlosestenunscrupulous | more unscrupulous | most unscrupulous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャッチセールス[kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
悪徳商法[あくとくしょうほう, akutokushouhou] (n) unscrupulous (crooked, fraudulent) business practices; pernicious sales methods [Add to Longdo]
悪辣;悪らつ[あくらつ, akuratsu] (adj-na) crafty; vicious; unscrupulous; sharp [Add to Longdo]
原野商法[げんやしょうほう, genyashouhou] (n) the selling of waste land (worthless property) by unscrupulous real-estate developers [Add to Longdo]
厚顔無恥[こうがんむち, kouganmuchi] (adj-na, n) shameless; brazen and unscrupulous [Add to Longdo]
三百代言[さんびゃくだいげん, sanbyakudaigen] (n) (1) (derog) pettifogging lawyer; unscrupulous or unethical lawyer; shyster; (2) casuist; sophist [Add to Longdo]
点検商法[てんけんしょうほう, tenkenshouhou] (n) an unscrupulous business practice of making sales by posing as an inspector and declaring the need for replacing items [Add to Longdo]
非良心的[ひりょうしんてき, hiryoushinteki] (adj-na) unscrupulous; dishonest; irresponsibly done (work, etc.) [Add to Longdo]
福祉商法[ふくししょうほう, fukushishouhou] (n) (unscrupulous) business practices based on an appeal to one's social conscience; (unscrupulous) sales methods used by someone falsely claiming to represent a charitable (social welfare) organization [Add to Longdo]
盲爆[もうばく, moubaku] (n, vs) blind (unscrupulous, indiscriminate) bombing [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top