ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drunkenness

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drunkenness-, *drunkenness*, drunkennes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
drunkenness(n) ความมึนเมา

English-Thai: Nontri Dictionary
drunkenness(n) ความเมาเหล้า, ความมึนเมา, ความขี้เหล้าเมายา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
drunkennessสภาพมึนเมา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
drunkenness; ebriety; inebriationความเมา (เหล้า) [ มีความหมายเหมือนกับ inebriety ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Drunkennessเมา [การแพทย์]
Drunkenness (Criminal law)ความมึนเมา (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Drunkenness, Punchโรคเมาหมัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Today is the first day in a month without a single act of public drunkenness at McKinley High!นี่เป็นวันแรก ในรอบเดือนที่ไม่มีนักเรียน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ Blame It on the Alcohol (2011)
I bring joy and drunkenness to people in need.โอ้ คุณพระ Pilot (2013)
They get drunk, and drunkenness leads to bad form.พวกเขาจะเมา และความมึนเมาจะนำไปสู่พฤติกรรมที่เลวร้าย Good Form (2013)
If this man, say, dies of drunkenness is it our fault?ถ้าหมอนี่ตายเพราะเมาเหล้า เราผิดด้วยเหรอ Live by Night (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การติดสุรา(n) alcoholic, See also: drunkenness, Syn. การติดเหล้า, Example: การติดสุราทำให้สุขภาพร่างการเสื่อมโทรม และเสียบุคลิก, Thai Definition: ภาวะทางจิตใจที่ต้องการเสพย์เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้หยุดเสพย์ได้
ความเมา(n) drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมามาย, ความมึนเมา, Example: ความเมาทำให้เขาขาดสติ
ความเมามาย(n) drunkenness, See also: intoxication, tipsiness, Syn. ความเมา, ความมึนเมา, Example: พวกเขาหลับไปเพราะความเมามาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การติดสุรา[kāntit surā] (n, exp) EN: alcoholic ; drunkenness  FR: dépendance à l'alcool [ m ] ; alcoolisme [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
drunkenness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drunkenness

Japanese-English: EDICT Dictionary
たわい;たあい[tawai ; taai] (n) (1) (sometimes written as 他愛) (See たわいない) sanity; soundness of mind; prudence and discretion; (2) (arch) drunkenness [Add to Longdo]
酔い[よい, yoi] (n) drunkenness; intoxication; (P) [Add to Longdo]
酔態[すいたい, suitai] (n) drunkenness; intoxication [Add to Longdo]
泥酔状態[でいすいじょうたい, deisuijoutai] (n) state of drunkenness; (in a) fuddle [Add to Longdo]
酩酊[めいてい, meitei] (n, vs, adj-no) drunkenness; intoxication [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drunkenness \Drunk"en*ness\, n.
   1. The state of being drunken with, or as with, alcoholic
    liquor; intoxication; inebriety; -- used of the casual
    state or the habit.
    [1913 Webster]
 
       The Lacedemonians trained up their children to hate
       drunkenness by bringing a drunken man into their
       company.               --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
   2. Disorder of the faculties, resembling intoxication by
    liquors; inflammation; frenzy; rage.
    [1913 Webster]
 
       Passion is the drunkenness of the mind. -- South.
 
   Syn: Intoxication; inebriation; inebriety. -- {Drunkenness},
     {Intoxication}, {Inebriation}. Drunkenness refers more
     to the habit; intoxication and inebriation, to specific
     acts. The first two words are extensively used in a
     figurative sense; a person is intoxicated with success,
     and is drunk with joy. "This plan of empire was not
     taken up in the first intoxication of unexpected
     success." --Burke. Drunkenship

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drunkenness
   n 1: a temporary state resulting from excessive consumption of
      alcohol [syn: {drunkenness}, {inebriation}, {inebriety},
      {intoxication}, {tipsiness}, {insobriety}] [ant:
      {soberness}, {sobriety}]
   2: habitual intoxication; prolonged and excessive intake of
     alcoholic drinks leading to a breakdown in health and an
     addiction to alcohol such that abrupt deprivation leads to
     severe withdrawal symptoms [syn: {alcoholism}, {alcohol
     addiction}, {inebriation}, {drunkenness}]
   3: the act of drinking alcoholic beverages to excess; "drink was
     his downfall" [syn: {drink}, {drinking}, {boozing},
     {drunkenness}, {crapulence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top