ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cocky

K AA1 K IY0   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cocky-, *cocky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cocky[ADJ] หยิ่งยโส, See also: ทะนง, ที่มั่นใจในตนเองมากเกินไป, Syn. arrogant, overconfident

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocky(คอค'คี) adj. หยิ่ง,อวดดี,ลำพอง,ยโส, See also: cockiness n. ดูcocky cockily adv. ดูcocky
cockyol(l) ybird n. นกน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Who? The cocky black chauffeur.ใคร? The Bodyguard (1992)
Cocky as hell.อวดดีเป็นนรก The Shawshank Redemption (1994)
You're not so cocky now, are ya?ตอนนี้คุณคงไม่หยิ่งมากแล้ว / ใช่มั้ย? The Notebook (2004)
The dinosaurs got cocky and made enemies.ไดโนเสาร์ทำอวดดี และมีศัตรู Ice Age: The Meltdown (2006)
Easy to sound cocky when you got no ride.ง่ายๆการที่จะทำเสียงอวดดี เมื่อนายไม่มีรถ The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006)
And I'm just spitballing here, but looks like that Roman dude got cocky and climbed over into the Wild West.และเอออ โดยการใช้หลักทฤษฏี ดูเหมือนว่าหนุ่มโรมันพอใจ... ...และปีนข้ามมาฝั่งตะวันตก Night at the Museum (2006)
Cocky bastard!ไอ้ทะลึ่ง Art of Fighting (2006)
- You cocky prick.- แกอย่าอวดดีนักเลยน่า American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
You're a cocky son of a bitch.แกไอ้ลูกหมาปากดี The Usual Suspects (2006)
Cocky bastard. You little brainless piece of shit.ไอ้เด็กระยำ แกไอ้หัวขี้เลื่อย Gangster High (2006)
I know it sounds cocky saying that but I am...ฉันรู้นั้นเสียง คอกกี้ พูดอย่างนั้น Surf's Up (2007)
Don't get too cocky little girlอย่าเครียดน่า สาวน้อย My Blueberry Nights (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
COCKY K AA1 K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cocky (j) kˈɒkiː (k o1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
eingebildet {adj} | eingebildeter | am eingebildestencocky | cockier | cockiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
調子に乗る[ちょうしにのる, choushininoru] (exp,v5r) (1) to be elated; to be excited; to be caught up in the moment; to be carried away; to get cocky; (2) to get up to speed; to move into gear [Add to Longdo]
踏ん反り返る;ふんぞり返る[ふんぞりかえる, funzorikaeru] (v5r,vi) (1) to lie on one's back with legs outstretched; to recline; (2) to get cocky; to be arrogant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cocky \Cock"y\, a. [See {Cocket}.]
   Pert. [Slang]
   [1913 Webster] Cockyolly

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cocky
   adj 1: overly self-confident or self-assertive; "a very cocky
       young man"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top