ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arbitrator

AA1 R B IH0 T R EY2 T ER0   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arbitrator-, *arbitrator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrator[N] ผู้ตัดสิน, See also: ผู้ที่ถูกเลือกให้มาตัดสิน, Syn. arbiter, referee, mediator

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrator(n) ผู้ชี้ขาด,ผู้ตัดสิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arbitratorอนุญาโตตุลาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arbitratorsอนุญาโตตุลาการ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุญาโตตุลาการ[N] arbitrator, See also: umpire, Example: เธอจะเสนอเรื่องให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด, Thai definition: บุคคลคนเดียวหรือหลายคนที่คู่กรณีในสัญญาอนุญาโตตุลาการตกลงเสนอข้อพิพาททางแพ่งที่เกิดขึ้นแล้วหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตให้ชี้ขาด, Notes: (กฎหมาย)
อนุญาโตตุลาการ[N] arbitrator, Example: เขาเป็นอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งของข้อพิพาทนี้, Thai definition: บุคคลที่คู่กรณีตกลงกันตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นคนกลางชี้ขาดในข้อพิพาท

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุญาโตตุลาการ[n.] (anuyātōtulākān) EN: arbitrator ; umpire   FR: arbitre [m]
กรรมการชี้ขาด[n. exp.] (kammakān chīkhāt) EN: referee ; umpire ; arbiter ; arbitrator   
กฎหมายอนุญาโตตุลาการ[n. exp.] (kotmāi anuyātōtulākān) EN: arbitrator   
ผู้ชี้ขาด[n. exp.] (phū chīkhāt) EN: arbitrator   
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklīa) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator   FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench   FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARBITRATOR    AA1 R B IH0 T R EY2 T ER0
ARBITRATORS    AA1 R B IH0 T R EY2 T ER0 Z
ARBITRATOR'S    AA1 R B AH0 T R EY2 T ER0 Z
ARBITRATORS'    AA1 R B AH0 T R EY2 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arbitrator    (n) ˈaːbɪtrɛɪtər (aa1 b i t r ei t @ r)
arbitrators    (n) ˈaːbɪtrɛɪtəz (aa1 b i t r ei t @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
仲裁者[ちゅうさいしゃ, chuusaisha] (n) arbitrator; mediator [Add to Longdo]
仲裁人[ちゅうさいにん, chuusainin] (n) arbitrator; mediator [Add to Longdo]
調停者[ちょうていしゃ, chouteisha] (n) arbitrator; mediator; go-between [Add to Longdo]
留め男[とめおとこ, tomeotoko] (n) tout; arbitrator [Add to Longdo]
留め役[とめやく, tomeyaku] (n) arbitrator [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arbitrator \Ar"bi*tra`tor\, n. [L., fr. arbitrari: cf. F.
   arbitrateur.]
   1. A person, or one of two or more persons, chosen by parties
    who have a controversy, to determine their differences.
    See {Arbitration}.
    [1913 Webster]
 
   2. One who has the power of deciding or prescribing without
    control; a ruler; a governor.
    [1913 Webster]
 
       Though Heaven be shut,
       And Heaven's high Arbitrators sit secure. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Masters of their own terms and arbitrators of a
       peace.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Judge; umpire; referee; arbiter. See {Judge}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arbitrator
   n 1: someone chosen to judge and decide a disputed issue; "the
      critic was considered to be an arbiter of modern
      literature"; "the arbitrator's authority derived from the
      consent of the disputants"; "an umpire was appointed to
      settle the tax case" [syn: {arbiter}, {arbitrator},
      {umpire}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top