ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-genuinely-

JH EH1 N Y UW0 AH0 N L IY0   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: genuinely, *genuinely*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"if they genuinely believe what they're saying."ถ้าพวกเขาอย่างแท้จริงเชื่อว่าสิ่งที่ พวกเขากำลังจะบอกว่า Denial (2016)
I genuinely fear for our future.แท้จริงฉันกลัวสำหรับอนาคต ของเรา Underworld: Blood Wars (2016)
I genuinely have no idea. And I can't do this job forever, but it's gonna be tough to give up.I genuinely have no idea. but it's gonna be tough to give up. Brown Shag Carpet (2015)
I'm genuinely surprised. This is... This is such a beautiful gift.ผมเซอร์ไพรส์ จริงๆนะ นี่มัน... มันเป็น ของขวัญที่สวยมาก Green Light (2015)
I'm not kidding, I genuinely used to have a recurring nightmare about that.ถ้าเป็นผมนี่ คงฝันร้าย เกี่ยวกับมันไปตลอดแน่ๆ Virtual Reality Bites (2015)
And I genuinely don't know how we live with ourselves if we go about doing it this way!ฉันก็ไม่รู้หมือนกันว่าเรา จะมีชีวิตต่อไปยังไง ถ้าเราเลือกทำมันด้วยวิธีนี้ Uprising (2015)
I genuinely have no idea how else we're supposed to stop Brick.ผมนึกไม่ออกแล้ว ว่าจะมีทางไหนอีก ที่เราจะหยุดบริคได้ Uprising (2015)
I genuinely don't understand you anymore.I genuinely don't understand you anymore. Pilot (2015)
You know, I think this is the first time I've seen you look genuinely happy.ผมว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเห็นคุณ ดูมีความสุข Before We Go (2014)
You just sounded genuinely concerned for my brother.คุณกังวลเรื่องพี่ผมนะ Fade Into You (2014)
Let's everybody think of one incident where Katniss Everdeen genuinely moved you.ให้ทุกคนนึกถึงเหตุการณ์ที่ แคตนิส เอเวอร์ดีน ทำให้ประทับใจ The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 (2014)
Either you're genuinely clueless, or you're very good at keeping secrets.คุณอาจไม่รู้เรื่องอะไรจริง ๆ หรือคุณอาจจะเก็บความลับได้เก่งมาก Handle with Care (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
GENUINELY    JH EH1 N Y UW0 AH0 N L IY0
GENUINELY    JH EH1 N Y UW0 AY2 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genuinely    (a) ʤˈɛnjuɪnliː (jh e1 n y u i n l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 genuine \gen"u*ine\, a. [L. genuinus, fr. genere, gignere, to
   beget, in pass., to be born: cf. F. g['e]nuine. See
   {Gender}.]
   Belonging to, or proceeding from, the original stock; native;
   hence, not counterfeit, spurious, false, or adulterated;
   authentic; real; natural; true; pure; as, a genuine text; a
   genuine production; genuine materials. "True, genuine night."
   --Dryden.
 
   Syn: Authentic; real; true; pure; unalloyed; unadulterated.
     See {Authentic}. -- {Gen"u*ine*ly}, adv. --
     {Gen"u*ine*ness}, n.
     [1913 Webster]
 
        The evidence, both internal and external, against
        the genuineness of these letters, is overwhelming.
                          --Macaulay.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genuinely
   adv 1: in accordance with truth or fact or reality; "she was now
       truly American"; "a genuinely open society"; "they don't
       really listen to us" [syn: {truly}, {genuinely},
       {really}]
   2: genuinely; with authority; "it is authentically British"
     [syn: {authentically}, {genuinely}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top