ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-categorical-

K AE2 T AH0 G AA1 R IH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: categorical, *categorical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
categorical(adv) อย่างแท้จริง, See also: อย่างไม่มีเงื่อนไข, Syn. absolute

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
categorical imperativeคำสั่งเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categorical statementข้อความเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categorical syllogismตรรกบทเด็ดขาด, ปรัตถานุมานเด็ดขาด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
categorical syllogismตรรกบทแบบเด็ดขาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
categoricalThe authors state quite categorically that the female members of only a small number of species also sing.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CATEGORICAL K AE2 T AH0 G AA1 R IH0 K AH0 L
CATEGORICAL K AE2 T AH0 G AO1 R IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
categorical (j) kˌætɪgˈɒrɪkl (k a2 t i g o1 r i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kategorisch { adj } | kategorischer | am kategorischstencategorical | more categorical | most categorical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Categorical \Cat`e*gor"ic*al\, a.
   1. Of or pertaining to a category.
    [1913 Webster]
 
   2. Not hypothetical or relative; admitting no conditions or
    exceptions; declarative; absolute; positive; express; as,
    a categorical proposition, or answer.
    [1913 Webster]
 
       The scriptures by a multitude of categorical and
       intelligible decisions . . . distinguish between the
       things seen and temporal and those that are unseen
       and eternal. --I. Taylor.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 categorical
   adj 1: relating to or included in a category or categories [syn:
       {categorical}, {categoric}]
   2: not modified or restricted by reservations; "a categorical
     denial"; "a flat refusal" [syn: {categoric}, {categorical},
     {flat}, {unconditional}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top