Search result for

pouring

(45 entries)
(0.0366 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pouring-, *pouring*, pour
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pouring gateช่องเท [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
On that day, it was pouring in Neptune.ในวันนั้น มันกำลังไหลเเล่อนเข้าในเนปจูน Heartbreak Library (2008)
I've been around the world in the pouring rainฉันไปมาแล้วทั่วโลก ในสายฝน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Wow, it's pouring out there.ว้าว ตกซะแรงเลย Marley & Me (2008)
Driving my ass here in the pouring rain wasn't easy either;ขับรถมาที่นี่ตอนฝนตกหนักๆ ก้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเจ้าหนู Changeling (2008)
It started pouring and suddenly it... was just me in a field of cows.ฝนเริ่มตกหนัก แล้วหลังจากนั้นก็ีแต่ชั้นแล้วก็วัวเป็นฝูง Made of Honor (2008)
Blood is pouring from your daughter in more than one place.เลือดไหลออกจากลูกสาวคุณ มากกว่าจุดเดียว The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- He's OK. And then it starts pouring, so they run into a magical cave.หลังจากฝนตกและเขามาถึงถ้ำวิเศษ Bedtime Stories (2008)
I was video-chatting with my kids this morning and the tears just started pouring out of me.คือผม... The Girlfriend Experience (2009)
It began pouring down rain and Judith Jones canceled.เมื่อคืนฝนเทกระหน่ำ จูดิส โจนส์ เลยขอยกเลิก Julie & Julia (2009)
The people everywhere across Johannesburg are flooding the streets and pouring out of their offices and all eyes are pointed up towards the sky on this momentous day.ผู้คนใน โจฮันเนสเบิร์ก หลั่งไหลออกมายังท้องถนน และหน้าออฟฟิตชองพวกเค้า และทุกสายตามองขึ้นฟ้า ในวันสำคัญยิ่งนี้. District 9 (2009)
Don't you think this is pouring it on a bit thick?ไม่คิดว่าเติมมากไปเหรอ New York Sucks (2009)
While you were there keeping me inside, pouring me drink after drink after drink.เธอนั่นแหละ ที่เป็นคนรินเหล้าให้พี่ แก้วแล้วแก้วเล่า Nothing But the Blood (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pouringA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
pouringBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...
pouringFor you to come out and say that kind of thing now would just be pouring oil on the fire.
pouringIt's been pouring here for the last few days.
pouringSleeping on a problem solves it as easily as pouring oil on troubled waters.
pouringSweat was pouring from his brow.
pouringThey made little of the pouring rain.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรด[N] pouring, See also: watering, sprinkling, Syn. การริน, การเท, การลาด, การสาด, Example: การรดน้ำผู้ใหญ่กระทำกันในวันสงกรานต์, Thai definition: การเท การราด หรือการสาดน้ำลงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เปียกชุ่ม
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ
พรู[ADV] pouringly, See also: gushingly, Syn. พรั่งพรู, Example: อ้อมปล่อยน้ำตาไหลพรูออกมาอีก สะอื้นฮักๆ ไม่หยุด, Thai definition: ร่วงลงมาพร้อมกันมากๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]
รดน้ำ[n.] (rotnām) EN: water-pouring cerenomy   FR: cérémonie d'aspersion [f]
รดน้ำดำหัว[n. exp.] (rotnām damhūa) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder   

CMU English Pronouncing Dictionary
POURING    P AO1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pouring    (v) (p oo1 r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vanillesoße {f} [cook.]pouring custard [Add to Longdo]
zugießendpouring on [Add to Longdo]
zuströmendpouring towards [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ざあざあ[, zaazaa] (adv) (on-mim) sound of rushing water; sound of pouring rain; white noise sound; (P) [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[, jaajaa] (adv,adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
ダボダボ[, dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
ボイド管[ボイドかん, boido kan] (n) cardboard tube for pouring concrete into on building sites [Add to Longdo]
雨脚;雨足[あまあし;あめあし, amaashi ; ameashi] (n) passing shower; streaks of pouring rain [Add to Longdo]
御酌;お酌[おしゃく, oshaku] (n,vs) (1) pouring alcohol; (2) person pouring alcohol for guests or customers (typically a woman); (3) (apprentice) geisha; dancing girl [Add to Longdo]
工事[こうじ, kouji] (n,vs) construction work; construction; work (related to construction, e.g. painting, concrete-pouring, etc.); (P) [Add to Longdo]
車軸を流す[しゃじくをながす, shajikuwonagasu] (exp) (id) It's pouring [Add to Longdo]
[しゃく, shaku] (n) pouring alcohol; person pouring alcohol [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大雨如注[dà yǔ rú zhù, ㄉㄚˋ ㄩˇ ㄖㄨˊ ㄓㄨˋ, ] pouring with rain; rain bucketing down [Add to Longdo]
奠祭[diàn jì, ㄉㄧㄢˋ ㄐㄧˋ, ] pouring of wine on ground for sacrifice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pour \Pour\, v. t. [imp. & p. p. {Poured}; p. pr. & vb. n.
   {Pouring}.] [OE. pouren, of uncertain origin; cf. W. bwrw to
   cast, throw, shed, bwrw gwlaw to rain.]
   1. To cause to flow in a stream, as a liquid or anything
    flowing like a liquid, either out of a vessel or into it;
    as, to pour water from a pail; to pour wine into a
    decanter; to pour oil upon the waters; to pour out sand or
    dust.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forth as in a stream or a flood; to emit; to let
    escape freely or wholly.
    [1913 Webster]
 
       I . . . have poured out my soul before the Lord. --1
                          Sam. i. 15.
    [1913 Webster]
 
       Now will I shortly pour out my fury upon thee.
                          --Ezek. vii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       London doth pour out her citizens !  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore did Nature pour her bounties forth
       With such a full and unwithdrawing hand ? --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To send forth from, as in a stream; to discharge
    uninterruptedly.
    [1913 Webster]
 
       Is it for thee the linnet pours his throat ? --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pouring
   adj 1: flowing profusely; "a gushing hydrant"; "pouring flood
       waters" [syn: {gushing}, {pouring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top