Search result for

watering

(54 entries)
(0.0146 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -watering-, *watering*, water
English-Thai: Longdo Dictionary
watering can(n) ที่รดน้ำต้นไม้มีหูจับ, ภาชนะรดน้ำต้นไม้, บัวรดน้ำต้นไม้

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
watering pot[N] ้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้, See also: กระป๋องหรือถังรดน้ำต้นไม้, ภาชนะรดน้ำต้นไม, Syn. watering can
watering place[N] ิหลุมหรือแอ่งน้ำตามผิวพื้นดิน, See also: (โดยเฉพาะบริเวณที่สัตว์ต่างๆไปดื่มกิน), Syn. pond, water hole, watering hole
watering place[N] สถานที่ตากอากาศที่มีบ่อน้ำแร่, Syn. spa

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
watering potn. ภาชนะรดต้นไม้,กระป๋องหรือถังรดน้ำต้นไม้, Syn. watering pan

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This watering hole doesn't need any more mouths to feed.หนองน้ำนี้ไม่ต้องการคนเพิ่ม Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
He shall wear this Hat of Shame and leave the watering hole for a thousand years, or life!เขาจะต้องสวมหมวกประจาน... ...และออกไปจากหนองน้ำ เป็นเวลาพันปี หรือชั่วชีวิต! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
! The watering hole is dry!หนองน้ำแห้งแล้ว! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
The watering hole is dried up.หนองน้ำแห้งขอดหมดแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
My eyes are watering.- น้ำตาจะไหล Crime Doesn't Pay (2009)
Become your watering hole of choice?กลายเป็นขุมเครื่องดื่มของเธอ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
He escaped, and went on a rampage in his old watering ?เขาเคยหลบหนีไป พร้อมด้วยความโมโห\ กลับไปในแถบแม่น้ำที่เขาเคยอยู่ Monsters vs. Aliens (2009)
With a group of slaves from the watering hole.กับพวกทาสจากบ่อน้ำริมทาง Immortals (2011)
Elyan, look after the horses, they need watering.เอลยาน ดูม้าด้วย พวกมันต้องการคนให้น้ำ The Darkest Hour (2011)
She got caught watering down her parents' brandy with iced tea.แม่นั่นโดนพ่อจับได้ว่า เอาน้ำชากรอกใส่ขวดบรั่นดี The Perks of Being a Wallflower (2012)
You owe me a drink. Hop on. I know a good watering hole.คุณติดค้างผมอยู่ ขึ้นมา\ ผมรู้จักบ่อน้ำดีๆ What Happened to Frederick (2012)
A watering hole, literally?บ่อน้ำของจริงเลยนะเนี่ย What Happened to Frederick (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wateringBetty is watering the flowers.
wateringFather is watering flowers.
wateringHe was watering his garden with a hose.
wateringI am watering the flowers.
wateringI've finished watering the flowers.
wateringJim is watering the garden.
wateringMy eyes are watering.
wateringShe is watering the flowers.
wateringThe flower garden needs watering.
wateringThe flowers don't look happy. I'd like to water them, is there a watering can?
wateringThe flowers in the garden need watering.
wateringThis looks like a nice watering hole.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรด[N] pouring, See also: watering, sprinkling, Syn. การริน, การเท, การลาด, การสาด, Example: การรดน้ำผู้ใหญ่กระทำกันในวันสงกรานต์, Thai definition: การเท การราด หรือการสาดน้ำลงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เปียกชุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลืนน้ำลาย[v. exp.] (kleūn namlāi) EN: be mouth-watering ; gulp down one's saliva   FR: être appétissant
กระติก[n.] (kratik) EN: water flask ; water canteen ; flask ; vacuum flask ; thermos ; watering can   FR: thermos [m] ; bidon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
WATERING    W AO1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
watering    (v) (w oo1 t @ r i ng)
watering-can    (n) - (w oo1 t @ r i ng - k a n)
watering-cans    (n) - (w oo1 t @ r i ng - k a n z)
watering-cart    (n) - (w oo1 t @ r i ng - k aa t)
watering-carts    (n) - (w oo1 t @ r i ng - k aa t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gießkanne {f} | Gießkannen {pl}watering can; watering pot | watering cans [Add to Longdo]
Schwemme {f} | Schwemmen {pl}watering place | watering places [Add to Longdo]
Verwässerung {f}watering down [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シズルカット[, shizurukatto] (n) sizzle cut; sizzle shot; mouth-watering image in an advertising [Add to Longdo]
遣り水;遣水(io)[やりみず, yarimizu] (n) (1) (See 寝殿造り) stream (in a Japanese garden); narrow stream flowing through a traditional garden (esp. in a Heian period villa); (2) watering (potted plants, bonsai, etc.) [Add to Longdo]
社交場[しゃこうじょう, shakoujou] (n) social meeting place; watering hole [Add to Longdo]
垂涎[すいぜん;すいえん;すいせん(ok), suizen ; suien ; suisen (ok)] (n,vs) watering at the mouth; covetousness [Add to Longdo]
垂涎三尺[すいぜんさんじゃく, suizensanjaku] (n) avid desire; drooling over (something); watering at the mouth [Add to Longdo]
水飲み場[みずのみば, mizunomiba] (n) drinking fountain; water fountain; bubbler; (animal) watering hole; water hole [Add to Longdo]
水遣り;水やり[みずやり, mizuyari] (n) watering (plants) [Add to Longdo]
水差し;水差;水指;水指し[みずさし, mizusashi] (n) (1) pitcher; water jug; watering can; (2) (usu. not 水差し) container of fresh water for replenishing the kettle and rinsing bowls (tea ceremony) [Add to Longdo]
水撒き;水まき[みずまき, mizumaki] (n,vs) watering; sprinkling [Add to Longdo]
水増し[みずまし, mizumashi] (n,vs,adj-f) (1) dilution; watering down; (2) inflation (of budget, claim, etc.); padding; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Water \Wa"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Watered}; p. pr. & vb. n.
   {Watering}.] [AS. w[ae]terian, gew[ae]terian.]
   [1913 Webster]
   1. To wet or supply with water; to moisten; to overflow with
    water; to irrigate; as, to water land; to water flowers.
    [1913 Webster]
 
       With tears watering the ground.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Men whose lives gilded on like rivers that water the
       woodlands.              --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   2. To supply with water for drink; to cause or allow to
    drink; as, to water cattle and horses.
    [1913 Webster]
 
   3. To wet and calender, as cloth, so as to impart to it a
    lustrous appearance in wavy lines; to diversify with
    wavelike lines; as, to water silk. Cf. {Water}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   4. To add water to (anything), thereby extending the quantity
    or bulk while reducing the strength or quality; to extend;
    to dilute; to weaken.
    [1913 Webster]
 
   {To water stock}, to increase the capital stock of a company
    by issuing new stock, thus diminishing the value of the
    individual shares. Cf. {Water}, n., 7. [Brokers' Cant]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Watering \Wa"ter*ing\,
   a. & n. from {Water}, v.
   [1913 Webster]
 
   {Watering call} (Mil.), a sound of trumpet or bugle summoning
    cavalry soldiers to assemble for the purpose of watering
    their horses.
 
   {Watering cart}, a sprinkling cart. See {Water}.
 
   {Watering place}.
   (a) A place where water may be obtained, as for a ship, for
     cattle, etc.
   (b) A place where there are springs of medicinal water, or a
     place by the sea, or by some large body of water, to
     which people resort for bathing, recreation, boating,
     etc.
 
   {Watering pot}.
   (a) A kind of bucket fitted with a rose, or perforated
     nozzle, -- used for watering flowers, paths, etc.
   (b) (Zool.) Any one of several species of marine bivalve
     shells of the genus {Aspergillum}, or {Brechites}. The
     valves are small, and consolidated with the capacious
     calcareous tube which incases the entire animal. The tube
     is closed at the anterior end by a convex disk perforated
     by numerous pores, or tubules, and resembling the rose of
     a watering pot.
 
   {Watering trough}, a trough from which cattle, horses, and
    other animals drink.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 watering
   n 1: shedding tears [syn: {lacrimation}, {lachrymation},
      {tearing}, {watering}]
   2: wetting with water; "the lawn needs a great deal of watering"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top