ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trete

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trete-, *trete*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คุย[v.] (khui) EN: talk ; chat ; converse ; have a talk ; have a conversation   FR: bavarder ; converser ; causer ; discuter ; s'entretenir
ออกกำลังกาย[v. exp.] (økkamlangkāi) EN: exercise ; keep fit   FR: faire de l'exercice ; entretenir sa forme
ผดุง[v.] (phadung) EN: support ; maintain ; back up ; sustain ; uphold   FR: maintenir ; entretenir ; sauvegarder
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over   FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
รักษาตัว[v. exp.] (raksā tūa) EN: take care of oneself ; care for oneself   FR: s'entretenir
สะอาดตา[adj.] (sa-āt tā) EN: neat   FR: bien entretenu
สัมภาษณ์[v.] (samphāt) EN: interview   FR: s'entretenir avec ; soumettre à un(e) interview
ซ่อมบำรุง[v.] (sǿmbamrung) EN: maintain ; repair   FR: entretenir
ส่งเสีย[v. exp.] (songsīa) EN: support ; provide ; maintain ; help ; patronize ; support financially   FR: faire vivre ; entretenir ; supporter financièrement

German-Thai: Longdo Dictionary
treten(vi) |tritt, trat, hat/ist getreten| ก้าวเท้าไป(เล็กน้อยไม่กี่ก้าว)เช่น Sie ist zur Seite getreten. เธอก้าวหรือเขยิบไปข้างๆ
treten(vt) |tritt, trat, hat/ist getreten| เหยียบ, ชนสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยเท้า เช่น Das Kind hat mir auf dem Fuß getreten.
Vertreter(n) |der, pl. Vertreter| ตัวแทน, ผู้แทนบริษัท
in Kraft tretenเริ่มเป็นผล, เริ่มใช้ได้ เช่น Das neue Gesetz tritt übernächtes Jahr in Kraft.
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เข้าไปข้างใน เช่น Er kommt an die Tür und tritt ein: แต่ Er trat in das Haus. ไม่ใช่ Er trat das Haus ein. , See also: hineingehen
eintreten(vt) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| กระทืบ, กระแทกทำลายด้วยเท้า เช่น Die Diebe haben die Haustür eingetreten.
eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เกิดขึ้น, เริ่มขึ้น เช่น Es ist keine Änderung eingetreten.
etw. betreten(vt) |betritt, betrat, hat betreten| เข้าไปข้างใน เช่น Ich habe das Krankenhaus nie betreten.
in etw. (Akk) eintreten(vi) |tritt ein, trat ein, hat/ist eingetreten| เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เช่น Ich bin in den Tennisverein eingetreten.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
treten (auf); zertreten | tretend; zertretend | getreten; zertreten | er/sie tritt; er/sie zertritt | ich/er/sie trat; ich/er/sie zertrat | er/sie hat/hatte getreten; er/sie ist/war getreten; er/sie hat/hatte zertretentread {trod; trodden, trod} (on) | treading | trodden | he/she treads | I/he/she trod | he/she has/had trodden [Add to Longdo]
treten (in) | tretend | getreten | er/sie tritt | ich/er/sie trat | er/sie hat/hatte getretento step (into) | steping | stepped | he/she steps | I/he/she stepped | he/she has/had stepped [Add to Longdo]
treten; um sich treten; strampeln; (Pferd) ausschlagen | tretend | tratto kick | kicking | kicked [Add to Longdo]
treten; zertreten | tretend; zertretendto treadle | treadling [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] TRETEN AUF; TRETEN UEBER, VERWIRKLICHEN [Add to Longdo]
踏む[ふむ, fumu] treten [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top