ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ibis

AY1 B AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ibis-, *ibis*, ibi
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด

English-Thai: Nontri Dictionary
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชบา[chabā] (n) EN: hibiscus ; Chinese Rose ; Shoe Flower  FR: hibiscus [m]
ชบาชมพู[chabā chomphū] (n, exp) EN: pink hibiscus  FR: hibiscus rose [m]
ชบาแดง[chabā daēng] (n, exp) EN: Chinese Rose ; Rose Mallow ; red hibiscus  FR: hibiscus rouge [m]
ชบาฮาวาย[chabā Hāwāi] (n, exp) EN: Chinese hibiscus ; Hawaiian hibiscus
ชบาหนู[chabānū] (n) EN: Turk's cap ; Sleeping hibiscus ; Wax Mallow
ชบาเยอรมัน[chabā Yoēraman] (n, exp) EN: hibiscus [m]  FR: hibiscus [m]
กระเจี๊ยบแดง[krajīep daēng] (n, exp) EN: roselle   FR: bissap [m] ; oseille de Guinée [f] ; karkadé [m] ; hibiscus manihot [m] ; hibiscus soleil couchant [m]
นกช้อนหอย[nok chønhøi] (n) EN: ibis  FR: ibis [m]
นกช้อนหอยดำ[nok chønhøi dam] (n, exp) EN: White-shouldered Ibis  FR: Ibis de Davison [m] ; Ibis à tache blanche [m] ; Ibis noir oriental [m]
นกช้อนหอยดำเหลือบ[nok chønhøi dam leūap] (n, exp) EN: Glossy Ibis  FR: Ibis falcinelle [m] ; Ibis luisant [m] ; Ibis vert [m] ; Falcinelle éclatant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IBIS AY1 B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibis (n) ˈaɪbɪs (ai1 b i s)
ibises (n) ˈaɪbɪsɪz (ai1 b i s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朱鹭[zhū lù, ㄓㄨ ㄌㄨˋ, / ] ibis; Japanese crested ibis (Nipponia nippon); same as 朱鹮|朱鹮 [Add to Longdo]
朱鹮[zhū huán, ㄓㄨ ㄏㄨㄢˊ, ] ibis; toki or Japanese crested ibis (Nipponia nippon) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ibisschnabel {m} [ornith.]Ibis Bill [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
アーチビショップ[a-chibishoppu] (n) archbishop [Add to Longdo]
アイビス[aibisu] (n) ibis [Add to Longdo]
エキジビション;エキシビション[ekijibishon ; ekishibishon] (n) exhibition [Add to Longdo]
エキジビションゲーム;エキシビションゲーム[ekijibishonge-mu ; ekishibishonge-mu] (n) exhibition game or match [Add to Longdo]
ハイビジョン(P);ハイビション[haibijon (P); haibishon] (n) high-definition television; HDTV; Hi-Vision; (P) [Add to Longdo]
ハイビスカス[haibisukasu] (n) hibiscus; (P) [Add to Longdo]
ヒビスカス[hibisukasu] (n) hibiscus [Add to Longdo]
黄蜀葵;黄葵[とろろあおい;おうしょっき(黄蜀葵);とろろ(黄蜀葵);トロロアオイ, tororoaoi ; oushokki ( ki shoku aoi ); tororo ( ki shoku aoi ); tororoaoi] (n) (uk) sunset hibiscus (Hibiscus manihot) [Add to Longdo]
芸備線[げいびせん, geibisen] (n) Geibi Line (Hiroshima-North Okayama Railway) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ibis \I"bis\, n. [L. ibis, Gr. ?; of Egyptian origin.] (Zool.)
   Any bird of the genus {Ibis} and several allied genera, of
   the family {Ibid[ae]}, inhabiting both the Old World and the
   New. Numerous species are known. They are large, wading
   birds, having a long, curved beak, and feed largely on
   reptiles.
   [1913 Webster]
 
   Note: The sacred ibis of the ancient Egyptians ({Ibis
      aethiopica}) has the head and neck black, without
      feathers. The plumage of the body and wings is white,
      except the tertiaries, which are lengthened and form a
      dark purple plume. In ancient times this bird was
      extensively domesticated in Egypt, but it is now seldom
      seen so far north. The glossy ibis ({Plegadis
      autumnalis}), which is widely distributed both in the
      Old World and the New, has the head and neck feathered,
      except between the eyes and bill; the scarlet ibis
      ({Guara rubra}) and the white ibis ({Guara alba})
      inhabit the West Indies and South America, and are
      rarely found in the United States. The wood ibis
      ({Tantalus loculator}) of America belongs to the Stork
      family ({Ciconid[ae]}). See {Wood ibis}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ibis
   n 1: wading birds of warm regions having long slender down-
      curved bills

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ibis
  ibis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ibis /ibəs/
  ibis

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top