ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dismayed

D IH0 S M EY1 D   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dismayed-, *dismayed*, dismay, dismaye
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, honestly, I, uh... was a little bit dismayed by the quality of men holding Dixie cups down at the sperm bank this morning.ไม่หรอก เอาตามตรงนะ ฉัน อืม... ค่อนข้างรู้สึกอนาถใจกับคุณภาพของผู้ชาย ถือถ้วยกระดาษเข้าธนาคารอสุจิเสียจริง The Spanish Teacher (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dismayedI was dismayed at the news.
dismayedShe was dismayed at their ignorance in etiquette.
dismayedShe was dismayed at the news.
dismayedThe behavior of her children in public dismayed her.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าเสีย[X] (nāsīa) EN: look dismayed ; turn pale   
สลดใจ[adj.] (salotjai) EN: sad ; dismayed ; heartbreaking   FR: attristé ; affligé

CMU English Pronouncing Dictionary
DISMAYED D IH0 S M EY1 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dismayed (v) dˈɪsmˈɛɪd (d i1 s m ei1 d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dismay \Dis*may"\, v. t. [imp. & p. p. {Dismayed}; p. pr. & vb.
   n. {Dismaying}.] [OE. desmaien, dismaien, OF. esmaier; pref.
   es- (L. ex) + OHG. magan to be strong or able; akin to E.
   may. In English the pref. es- was changed to dis- (L. dis-).
   See {May}, v. i.]
   1. To disable with alarm or apprehensions; to depress the
    spirits or courage of; to deprive or firmness and energy
    through fear; to daunt; to appall; to terrify.
    [1913 Webster]
 
       Be not afraid, neither be thou dismayed. --Josh. i.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       What words be these? What fears do you dismay?
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To render lifeless; to subdue; to disquiet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Do not dismay yourself for this.   --Spenser.
 
   Syn: To terrify; fright; affright; frighten; appall; daunt;
     dishearthen; dispirit; discourage; deject; depress. --
     To {Dismay}, {Daunt}, {Appall}. Dismay denotes a state
     of deep and gloomy apprehension. To daunt supposes
     something more sudden and startling. To appall is the
     strongest term, implying a sense of terror which
     overwhelms the faculties.
     [1913 Webster]
 
        So flies a herd of beeves, that hear, dismayed,
        The lions roaring through the midnight shade.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Jove got such heroes as my sire, whose soul
        No fear could daunt, nor earth nor hell control.
                          --Pope.
     [1913 Webster]
 
        Now the last ruin the whole host appalls;
        Now Greece has trembled in her wooden walls.
                          --Pope.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dismayed
   adj 1: struck with fear, dread, or consternation [syn:
       {aghast(p)}, {appalled}, {dismayed}, {shocked}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top