ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semiweekly

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semiweekly-, *semiweekly*, semiweek
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา semiweekly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *semiweekly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semiweekly[ADJ] อาทิตย์ละสองครั้ง, Syn. biweekly, fortnightly
semiweekly[N] สิ่งตีพิมพ์อาทิตย์ละสองครั้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
halbwöchentlich {adv}semiweekly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semiweekly \Sem`i*week"ly\, a.
   Coming, or made, or done, once every half week; as, a
   semiweekly newspaper; a semiweekly trip. -- n. That which
   comes or happens once every half week, esp. a semiweekly
   periodical. -- adv. At intervals of half a week each.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semiweekly
   adv 1: twice a week; "he called home semiweekly" [syn:
       {semiweekly}, {biweekly}]
   adj 1: occurring twice a week [syn: {semiweekly}, {biweekly}]
   n 1: a periodical that is published twice each week (or 104
      issues per year)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top