ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fortnightly

F AO1 R T N AY2 T L IY0   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fortnightly-, *fortnightly*, fortnight
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fortnightly(ฟอร์ท'ไนทฺลี) adj.,n.,adv. (สิ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนังสือรายปักษ์[N] fortnightly, Example: ผมมีนิยายสองสามเรื่องลงในหนังสือรายปักษ์โดยได้ค่าเรื่องตอนละพัน
รายปักษ์[ADJ] fortnightly, See also: biweekly, half-monthly, Example: สำนักพิมพ์นี้มีหนังสือรายเดือน รายปักษ์ รายสัปดาห์รวมทั้งพ็อคเก้ทบุ๊คอยู่ในเครือหลายเล่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāipak) EN: fortnightly ; fortnightly magazine   FR: bimensuel [m]
รายปักษ์[X] (rāipak) EN: fortnightly   FR: par quinzaine ; tous les quinze jours ; bimensuel
วันอุโบสถ[n. exp.] (wan ubōsot) EN: Uposatha Day ; fortnightly day of recitation of the Sangha's rules of practice   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORTNIGHTLY F AO1 R T N AY2 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fortnightly (j) fˈɔːtnaɪtliː (f oo1 t n ai t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
半月刊[bàn yuè kān, ㄅㄢˋ ㄩㄝˋ ㄎㄢ, ] fortnightly; twice a month, #64,395 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fortnightly \Fort"night`ly\, a.
   Occurring or appearing once in a fortnight; as, a fortnightly
   meeting of a club; a fortnightly magazine, or other
   publication. -- adv. Once in a fortnight; at intervals of a
   fortnight.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fortnightly
   adv 1: every two weeks; "he visited his cousins fortnightly"
       [syn: {fortnightly}, {biweekly}]
   adj 1: occurring every two weeks [syn: {fortnightly},
       {biweekly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top