ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

semiweekly

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -semiweekly-, *semiweekly*, semiweek
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา semiweekly มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *semiweekly*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
semiweekly[ADJ] อาทิตย์ละสองครั้ง, Syn. biweekly, fortnightly
semiweekly[N] สิ่งตีพิมพ์อาทิตย์ละสองครั้ง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
halbwöchentlich {adv}semiweekly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Semiweekly \Sem`i*week"ly\, a.
   Coming, or made, or done, once every half week; as, a
   semiweekly newspaper; a semiweekly trip. -- n. That which
   comes or happens once every half week, esp. a semiweekly
   periodical. -- adv. At intervals of half a week each.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 semiweekly
   adv 1: twice a week; "he called home semiweekly" [syn:
       {semiweekly}, {biweekly}]
   adj 1: occurring twice a week [syn: {semiweekly}, {biweekly}]
   n 1: a periodical that is published twice each week (or 104
      issues per year)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top