ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redistribution

R IY2 D IH0 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redistribution-, *redistribution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redistribution[N] การจัดสรรปันส่วนใหม่, See also: การแบ่งใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The redistribution of wealth upward through killing has to stop.Redistribution rich ฆาตรกร จะต้องหยุด The Purge: Anarchy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
REDISTRIBUTION R IY2 D IH0 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redistribution (n) rˌiːdɪstrɪbjˈuːʃən (r ii2 d i s t r i b y uu1 sh @ n)
redistributions (n) rˌiːdɪstrɪbjˈuːʃənz (r ii2 d i s t r i b y uu1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
再配布[さいはいふ, saihaifu] (n) redistribution [Add to Longdo]
再配分[さいはいぶん, saihaibun] (n) redistribution [Add to Longdo]
再分配[さいぶんぱい, saibunpai] (n) redistribution [Add to Longdo]
二次配布[にじはいふ, nijihaifu] (n,vs) redistribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redistribute \Re`dis*trib"ute\ (-tr?b"?t), v. t.
   To distribute again.
   [1913 Webster] -- {Re*dis`tri*bu"tion} (-tr?*b?"sh?n), n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redistribution
   n 1: distributing again; "the revolution resulted in a
      redistribution of wealth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top