ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

redistribution

R IY2 D IH0 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -redistribution-, *redistribution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
redistribution[N] การจัดสรรปันส่วนใหม่, See also: การแบ่งใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
redistribution of populationการจัดกระจายประชากรขึ้นใหม่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The redistribution of wealth upward through killing has to stop.Redistribution rich ฆาตรกร จะต้องหยุด The Purge: Anarchy (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
REDISTRIBUTION R IY2 D IH0 S T R AH0 B Y UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
redistribution (n) rˌiːdɪstrɪbjˈuːʃən (r ii2 d i s t r i b y uu1 sh @ n)
redistributions (n) rˌiːdɪstrɪbjˈuːʃənz (r ii2 d i s t r i b y uu1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
再配布[さいはいふ, saihaifu] (n) redistribution [Add to Longdo]
再配分[さいはいぶん, saihaibun] (n) redistribution [Add to Longdo]
再分配[さいぶんぱい, saibunpai] (n) redistribution [Add to Longdo]
二次配布[にじはいふ, nijihaifu] (n,vs) redistribution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Redistribute \Re`dis*trib"ute\ (-tr?b"?t), v. t.
   To distribute again.
   [1913 Webster] -- {Re*dis`tri*bu"tion} (-tr?*b?"sh?n), n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 redistribution
   n 1: distributing again; "the revolution resulted in a
      redistribution of wealth"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top