ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pestle

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pestle-, *pestle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pestle[N] สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil
pestle[VI] ตำ, See also: บด
pestle[VT] ตำ, See also: บด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ

English-Thai: Nontri Dictionary
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
pestle(vt) ตำด้วยสาก,บดด้วยลูกบด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว Dan de Fleurette (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาก[N] pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count unit: อัน, Thai definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
สากกะเบือ[N] pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
ตำ[V] pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ไม้ตีพริก[N] pestle, See also: masher, Syn. สาก, สากกะเบือ, Example: เขาเก็บไม้ตีพริกไว้ในครัว, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้ตำน้ำพริก ใช้ตำกับครกดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลก[X] (khlōk) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle   FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher   FR: mortier [m]
สาก[n.] (sāk) EN: wooden pestle ; pestle   FR: pilon [m]
สากกะเบือ[n.] (sākkabeūa) EN: pestle   
ตำ[v.] (tam) EN: pestle ; pound ; pulverize   FR: piler ; pilonner
ตำข้าว[v. exp.] (tam khāo) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar)   FR: piler le riz

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pestle (v) pˈɛsl (p e1 s l)
pestled (v) pˈɛsld (p e1 s l d)
pestles (v) pˈɛslz (p e1 s l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke, #32,911 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] pestle; pound with a pestle, #48,981 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stößel {m} | Stößel {pl}pestle | pestles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder [Add to Longdo]
乳棒[にゅうぼう, nyuubou] (n) pestle [Add to Longdo]
擂粉木;擂り粉木[すりこぎ, surikogi] (n) wooden pestle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pestle \pes"tle\ (p[e^]s"t'l or p[e^]s"'l; 277), n. [OE. pestel,
   OF. pestel, LL. pestellum, L. pistillum, pistillus, a
   pounder, pestle, fr. pisere, pinsere, to pound, crush, akin
   to Gr. pti`ssein, Skr. pish. Cf. {Pistil}.]
   1. An implement for pounding and breaking or braying
    substances in a mortar; as, to grind with a mortar and
    pestle.
    [1913 Webster]
 
   2. A constable's or bailiff's staff; -- so called from its
    shape. [Obs.] --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   3. The leg and leg bone of an animal, especially of a pig;
    as, a pestle of pork.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 pestle \pes"tle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pestled}; p. pr. &
   vb. n. {Pestling}.]
   To pound, pulverize, bray, or mix with a pestle, or as with a
   pestle; to use a pestle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pestle
   n 1: machine consisting of a heavy bar that moves vertically for
      pounding or crushing ores [syn: {stamp}, {pestle}]
   2: a heavy tool of stone or iron (usually with a flat base and a
     handle) that is used to grind and mix material (as grain or
     drugs or pigments) against a slab of stone [syn: {pestle},
     {muller}, {pounder}]
   3: a club-shaped hand tool for grinding and mixing substances in
     a mortar
   v 1: grind, mash or pulverize in a mortar; "pestle the garlic"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top