ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anvil

AE1 N V AH0 L   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anvil-, *anvil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anvil[N] กระดูกรูปทั่งในหูชั้นกลาง
anvil[N] ทั่ง, See also: ทั่งตีเหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
anvil(n) ทั่งตีเหล็กหรือตีทอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anvilทั่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anvilกระดูกรูปทั่ง [การแพทย์]
Anvil Testการทดสอบวัณโรคข้อตะโพกโดยการทุบส้นเท้าผลบวก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, I've been hammering an anvil these past 10 years.รู้ไหมข้าตีดาบกับทั่ง มาสิบปี Fire and Blood (2011)
You know, uh, the coyote chases a roadrunner, and then the -- the anvil gets dropped on his head.นายก็น่าจะรู้ อืม.. หมาป่านักไล่ล่า นักวิ่งบนถนนน่ะ แล้วจากนั้นกระดูกก็ตกลงบนหัวเขา Hunteri Heroici (2012)
In Toontown, a pretty girl can make your heart leap out of your chest, anvils fall from the sky, and if you draw a door or a black hole on the wall, you can stroll right through it.ในเมืองการ์ตูน สาวสวย ทำให้หัวใจนายหลุดออกมาจากอก กระดูกลอยลงมาจากฟ้า Hunteri Heroici (2012)
Did he get crushed by a falling anvil or something?เขาโดนทั่งตีเหล็กตกใส่หัวหรือไง The But in the Joke (2012)
Who hasn't heard him beating his anvil in the storm?ใครจะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรได้บ้าง เขาใช้ค้อนอยู่ในพายุ Sacrifice (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่ง[N] anvil, Example: ช่างเหล็กกำลังกำค้อนทุบเหล็กบนทั่ง จนเหงื่อท่วมตัว, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: แท่งเหล็กสำหรับช่างใช้รองรับในการตีโลหะบางชนิดให้เป็นรูปต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทั่ง[n.] (thang) EN: anvil   FR: enclume [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANVIL AE1 N V AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anvil (n) ˈænvɪl (a1 n v i l)
anvils (n) ˈænvɪlz (a1 n v i l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhēn, ㄓㄣ, ] anvil, #53,761 [Add to Longdo]
铁砧[tiě zhēn, ㄊㄧㄝˇ ㄓㄣ, / ] anvil, #118,775 [Add to Longdo]
[zhēn, ㄓㄣ, ] anvil, #451,591 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなとこ雲;鉄床雲[かなとこぐも, kanatokogumo] (n) anvil cloud [Add to Longdo]
アンビル;アンヴィル[, anbiru ; anviru] (n) anvil [Add to Longdo]
金床[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
金敷き;金敷;鉄敷き;鉄敷[かなしき, kanashiki] (n) anvil [Add to Longdo]
鉄床[かなとこ, kanatoko] (n) anvil [Add to Longdo]
蜂の巣[はちのす, hachinosu] (n) (1) beehive; hive; honeycomb; (2) (id) something full of holes; swiss cheese; (3) {food} cow reticulum; wall of the cow's second stomach; (4) (obs) cast iron anvil stand [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anvil \An"vil\, n. [OE. anvelt, anfelt, anefelt, AS. anfilt,
   onfilt; of uncertain origin; cf. OHG. anafalz, D. aanbeld.]
   1. An iron block, usually with a steel face, upon which
    metals are hammered and shaped.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything resembling an anvil in shape or use. Specifically
    (Anat.), the incus. See {Incus}.
    [1913 Webster]
 
   {To be on the anvil}, to be in a state of discussion,
    formation, or preparation, as when a scheme or measure is
    forming, but not matured. --Swift.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anvil \An"vil\, v. t.
   To form or shape on an anvil; to hammer out; as, anviled
   armor. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anvil
   n 1: a heavy block of iron or steel on which hot metals are
      shaped by hammering
   2: the ossicle between the malleus and the stapes [syn: {incus},
     {anvil}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top