ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

masher

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masher-, *masher*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม้ตีพริก[N] pestle, See also: masher, Syn. สาก, สากกะเบือ, Example: เขาเก็บไม้ตีพริกไว้ในครัว, Count unit: อัน, Thai definition: สากไม้ตำน้ำพริก ใช้ตำกับครกดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้ตีพริก[n.] (māitīphrik) EN: pestle ; masher   FR: mortier [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
masher (n) mˈæʃər (m a1 sh @ r)
mashers (n) mˈæʃəz (m a1 sh @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
色魔[しきま, shikima] (n) masher; horny [Add to Longdo]
痴漢[ちかん, chikan] (n) masher; molester; pervert; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Masher \Mash"er\, n.
   1. One who, or that which, mashes; also (Brewing), a machine
    for making mash.
    [1913 Webster]
 
   2. A charmer of women. [Slang] --London Punch.
    [1913 Webster] Mashie

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masher
   n 1: a man who is aggressive in making amorous advances to women
      [syn: {wolf}, {woman chaser}, {skirt chaser}, {masher}]
   2: a kitchen utensil used for mashing (e.g. potatoes)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top