ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineligible

IH2 N EH1 L IH0 JH AH0 B AH0 L   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineligible-, *ineligible*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ineligible[ADJ] ซึ่งขาดคุณสมบัติ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก,ขาดคุณสมบัติ,ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility,ineligibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ineligible(adj) ไม่เหมาะ,ไม่น่าเลือก,ไม่มีสิทธิ์,ไม่มีคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ineligible alienคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which means they're ineligible for next Friday's game.นั่นหมายความว่าพวกนั้น จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นเกมส์วันศุกร์นี้ด้วย Hothead (2001)
I'd enroll myself, but I became ineligible for teen pageants a few days ago.ฉันก็อยากเข้าร่วม แต่ขาดคุณสมบัติ ฉันเคยท้องตอนเด็ก Precious (2009)
You`d be ineligible on your asthma alone.แค่โรคหอบของนายก็ไม่ไหวแล้ว Captain America: The First Avenger (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
INELIGIBLE IH2 N EH1 L IH0 JH AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineligible (j) ˈɪnˈɛlɪʤəbl (i1 n e1 l i jh @ b l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineligible \In*el"i*gi*ble\, a. [Pref. in- not + eligible: cf.
   F. in['e]ligible.]
   Not eligible; not qualified to be chosen (for an office,
   post, position); not worthy to be chosen or preferred; not
   expedient or desirable. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineligible
   adj 1: not eligible; "ineligible to vote"; "ineligible for
       retirement benefits" [ant: {eligible}]
   2: prohibited by official rules; "an ineligible pass receiver"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top