ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineligible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineligible-, *ineligible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ineligible(adj) ซึ่งขาดคุณสมบัติ, See also: ซึ่งไม่เหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ineligible(อินเอล'ลิจิเบิล) adj. ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการรับเลือก, ขาดคุณสมบัติ, ไม่สมควรที่จะ ได้รับเลือก., See also: ineligibility, ineligibleness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ineligible(adj) ไม่เหมาะ, ไม่น่าเลือก, ไม่มีสิทธิ์, ไม่มีคุณสมบัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ineligible alienคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which means they're ineligible for next Friday's game.นั่นหมายความว่าพวกนั้น จะไม่มีสิทธิ์ลงเล่นเกมส์วันศุกร์นี้ด้วย Hothead (2001)
I'd enroll myself, but I became ineligible for teen pageants a few days ago.ฉันก็อยากเข้าร่วม แต่ขาดคุณสมบัติ ฉันเคยท้องตอนเด็ก Precious (2009)
You`d be ineligible on your asthma alone.แค่โรคหอบของนายก็ไม่ไหวแล้ว Captain America: The First Avenger (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ineligible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineligible

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineligible \In*el"i*gi*ble\, a. [Pref. in- not + eligible: cf.
   F. in['e]ligible.]
   Not eligible; not qualified to be chosen (for an office,
   post, position); not worthy to be chosen or preferred; not
   expedient or desirable. --Burke.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineligible
   adj 1: not eligible; "ineligible to vote"; "ineligible for
       retirement benefits" [ant: {eligible}]
   2: prohibited by official rules; "an ineligible pass receiver"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top