ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impiety

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impiety-, *impiety*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impiety[N] การขาดความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนา, See also: การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ, Syn. irreverence, Ant. reverence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impiety(อิมไพ' อิที) n. การขาดความเลื่อมใสศรัทธา, การขาดความเคารพ, การกระทำที่ขาดความเคารพ (lack of piety)

English-Thai: Nontri Dictionary
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impiety (n) ˈɪmpˈaɪətiː (i1 m p ai1 @ t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
不敬[ふけい, fukei] (adj-na,n) disrespect; irreverence; impiety; blasphemy; profanity [Add to Longdo]
不敬虔[ふけいけん, fukeiken] (n) impiety; irreverence [Add to Longdo]
不信仰[ふしんこう, fushinkou] (n) lack of faith; unbelief; impiety; infidelity [Add to Longdo]
不信心[ふしんじん, fushinjin] (adj-na,n) impiety; unbelief; infidelity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impiety \Im*pi"e*ty\ ([i^]m*p[imac]"[-e]*t[y^]), n.; pl.
   {Impieties} ([i^]m*p[imac]"[-e]*t[i^]z). [L. impietas, fr.
   impius impious; cf. F. impi['e]t['e]. See {Impious},
   {Piety}.]
   1. The quality of being impious; lack of piety; irreverence
    toward the Supreme Being; ungodliness; wickedness.
    [1913 Webster]
 
   2. An impious act; an act of wickedness.
    [1913 Webster]
 
       Those impieties for the which they are now visited.
                          --Shak.
 
   Syn: Ungodliness; irreligion; unrighteousness; sinfulness;
     profaneness; wickedness; godlessness.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impiety
   n 1: unrighteousness by virtue of lacking respect for a god
      [syn: {impiety}, {impiousness}] [ant: {piety}, {piousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top