ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impalpable

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impalpable-, *impalpable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
impalpable[ADJ] ซึ่งยากที่จะเข้าใจ
impalpable[ADJ] ซึ่งสัมผัสไม่ได้, Syn. imperceptible, intangible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
impalpable(อิมแพล'พะเบิล) adj. ซึ่งไม่รู้สึกจากการสัมผัส,คลำไม่พบ,ไม่เข้าใจ,ยากที่จะเข้าใจได้., See also: impalpability n. impalpably adv., Syn. vague,intangible,shadowy

English-Thai: Nontri Dictionary
impalpable(adj) สัมผัสไม่ได้,ไม่มีตัวตน,ยากจะเข้าใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
impalpable-คลำไม่พบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
impalpable (j) ˈɪmpˈælpəbl (i1 m p a1 l p @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unfühlbar {adj} | unfühlbarer | am unfühlbarstenimpalpable | more impalpable | most impalpable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impalpable \Im*pal"pa*ble\, a. [Pref. im- not + palpable: cf. F.
   impalpable.]
   1. Not palpable; that cannot be felt; extremely fine, so that
    no grit can be perceived by touch. "Impalpable powder."
    --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Not material; intangible; incorporeal. "Impalpable, void,
    and bodiless." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   3. Not apprehensible, or readily apprehensible, by the mind;
    unreal; as, impalpable distinctions.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impalpable
   adj 1: incapable of being perceived by the senses especially the
       sense of touch; "the intangible constituent of energy"-
       James Jeans [syn: {intangible}, {impalpable}] [ant:
       {tangible}, {touchable}]
   2: imperceptible to the senses or the mind; "an impalpable
     cloud"; "impalpable shadows"; "impalpable distinctions"; "as
     impalpable as a dream" [ant: {palpable}, {tangible}]
   3: not perceptible to the touch; "an impalpable pulse"

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top