ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

felicitation

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -felicitation-, *felicitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
felicitation[N] การแสดงความยินดี, See also: การอวยพร, Syn. congratulation, salutation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
felicitation(ฟิลิซิเท'เชิน) n. การแสดงความยินดี,การอวยพร

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนุโมทนา[N] congratulations, See also: felicitations, Syn. ความเห็นดี, ความชอบใจ, Thai definition: ความยินดีด้วย, การพลอยยินดี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การแสดงความยินดี[N] congratulations, See also: felicitation, compliment, Ant. การแสดงความเสียใจ, Example: ผู้ใหญ่ควรฝึกทักษะทางสังคมให้เด็ก เช่น การฟัง การพูดเพราะ การขอบคุณ การแสดงความยินดี เป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายแสดงความยินดี[n. exp.] (jotmāi sadaēng khwām yindī) EN: letter of congratulations   FR: lettre de félicitations [f]
การแสดงความยินดี[n. exp.] (kān sadaēng khwām yindī) EN: congratulations ; felicitation ; compliment ; acclaim   FR: félicitations [fpl] ; compliment [m]
ยินดีด้วย[X] (yindī dūay) EN: congratulations   FR: félicitations !

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
felicitation (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃən (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n)
felicitations (n) fˈəlˌɪsɪtˈɛɪʃənz (f @1 l i2 s i t ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Felicitation \Fe*lic`i*ta"tion\, n. [Cf. F. f['e]licitation.]
   The act of felicitating; a wishing of joy or happiness;
   congratulation.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 felicitation
   n 1: (usually plural) an expression of pleasure at the success
      or good fortune of another; "I sent them my sincere
      congratulations on their marriage" [syn: {congratulation},
      {felicitation}]
   2: the act of acknowledging that someone has an occasion for
     celebration [syn: {congratulation}, {felicitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top