ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

drab

D R AE1 B   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -drab-, *drab*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
drab(แดรบ) n. สีน้ำตาลอมเหลือง,ผ้าสีน้ำตาลอมเหลือง,สีไม่สดใส,ซึ่งมีสีน้ำตาลอมเหลือง,ไม่สดใส,จืดชืด,ไม่มีรสชาติ n. หญิงที่สกปรกโสมม,หญิงโสเภณี., Syn. dull gray,dull
dribs and drabsn. ปริมาณเล็กน้อยและมักไม่แน่นอน

English-Thai: Nontri Dictionary
drab(adj) สีปูนแห้ง,สีน้ำตาลปนเหลือง,น่าเบื่อ,สีมอๆ,จืดชืด,ไม่สดใส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was a drab little crab onceเมื่อก่อนยังเฟอะแลดูเกรอะกรัง Moana (2016)
Yes, I've seen nothing of your drab little land yet, but I am interested in your work.ใช่ แต่ข้าก็ยังไม่เคยเห็น ความจืดชืดของดินแดนเจ้าเท่าไรนะ แต่ข้าสนใจงานของเจ้า In the Name of the Brother (2013)
It's dusty and drab and Mr. Shue's "Teacher of The Year"และจืดชืด และรูป"ครูแห่งปี"ของครูชูว์ All or Nothing (2013)
Guys, it was just a few years ago that I was sitting in a sad drab room like this with dreams like yours that I thought would never come true.เอาล่ะทุกคน มันผ่านมาแค่ไม่กี่ปีที่ฉันได้ ได้นั่งเศร้าเหงาหงอยแบบนี้ แล้วก็มีความฝันเเบบพวกเธอทุกคน ซึ่งฉันเคยคิดว่า ยังไงซะ มันก็ไม่เป็นจริงให้ฉันหรอก Big Brother (2012)
Even with a good dress a drab model loses marks.แม้ว่าเสื้อผ้าที่ตัดจะสวยงามขนาดไหน ...ถ้านางแบบแย่ละก็เสียคะแนนเยอะเลยนะ Paradise Kiss (2011)
Sad, really. Such a drab little thing.ดูทำเข้าสิ ผู้คนเยอะแยะ Rango (2011)
Gentlemen, forget Every experience you have ever had in your drab little lives.สุภาพบุรุษทั้งหลาย ลืมสิ่งที่คุณได้พบเจอไปได้เลย Acafellas (2009)
A drab little hut in the dregs of Tahiti with the tax-evading granddaughter of a vanilla-pod picker doesn't strike me as situated.กระท่อมมืดโทรมบนเกาะตาฮิติเนี่ยนะยะ แล้วอยู่กับผู้ต้องหาหนีภาษี ลูกหลานชาวเกาะต้อยต่ำอีก ฉันฟังดูไม่เหมือนตั้งหลัก เฮเลน่า ตระกูลพีบอดี้เราน่ะ Loyal and True (2008)
Don't be drab you'll be fab Look...อย่าหม่นหมอง คุณจะสดใส ได้ทานเนื้อไก่ตุ่น พอแล้ว Shrek 2 (2004)
But still... the place you live in is that much more drab and empty that they're gone.แต่ก็ยังคง ... สถานที่ที่คุณอาศัยอยู่ในที่อื่น ๆ อีกมากมายที่น่าเบื่อและว่างเปล่าว่าพวกเขากำลังหายไป The Shawshank Redemption (1994)
It was like some beautiful bird flapped into our drab little cage and made those walls dissolve away.มันเป็นเหมือนบางนกสวยงามกระพือเข้าไปในกรงเล็ก ๆ ของเราสดใส และทำให้กำแพงเหล่านั้นละลายออกไป The Shawshank Redemption (1994)
Just because Hauptmann-Koenig is drab does not mean that we have to be.แค่เพียงเพราะว่าโฮปต์แมนน์-โคนิกดูโทรม ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นเช่นนั้น Mannequin: On the Move (1991)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอๆ[ADJ] drab, See also: dull, gray, Syn. มัวๆ, Example: เด็กชายขยับเสื้อยืดคอกลมสีมอๆ ที่สวมอยู่ เพื่อระบายความร้อน, Thai definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จืดชืด[adj.] (jeūtcheūt) EN: tasteless ; insipid ; dull ; listless ; drab   
ไม่มีรสชาติ[adj.] (mai mī rotchāt) EN: insipid ; drab   FR: insipide
ไม่สดใส[adj.] (mai sotsai) EN: drab   
มอ ๆ[X] (mø-mø) EN: drab   

CMU English Pronouncing Dictionary
DRAB    D R AE1 B
DRABS    D R AE1 B Z
DRABEK    D R AE1 B IH0 K
DRABIK    D R AA1 B IH0 K
DRABBED    D R AE1 B D
DRABBLE    D R AE1 B AH0 L
DRABKIN    D R AE1 B K IH2 N
DRABINSKY    D R AH0 B IH1 N S K IY0
DRABENSTOTT    D R AH0 B EH1 N S T AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
drab    (j) drˈæb (d r a1 b)
drably    (a) drˈæbliː (d r a1 b l ii)
drabber    (j) drˈæbər (d r a1 b @ r)
drabbest    (j) drˈæbɪst (d r a1 b i s t)
drabness    (n) drˈæbnəs (d r a1 b n @ s)
Drabinsky    (n) dræbˈɪnskiː (d r a b i1 n s k ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, / ] Drabanemerosa hebecarpa, #49,114 [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] Draba nemerosa bebe carpa, #78,441 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
düster {adj} | düsterer | am düsterstendrab | drabber | drabbest [Add to Longdo]
Fahltyrann {m} [ornith.]Drab Water Tyrant [Add to Longdo]
Molukkendickkopf {m} [ornith.]Drab Whistler [Add to Longdo]
Gelbaugenhemispingus [ornith.]Drab Hemispingus [Add to Longdo]
Dickschnabelpfäffchen {n} [ornith.]Drab Seedeater [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オリーブドラブ[, ori-budorabu] (n) olive drab [Add to Longdo]
シケメン[, shikemen] (n) (sl) (See イケめん) drab, depressed man [Add to Longdo]
犬薺[いぬなずな;イヌナズナ, inunazuna ; inunazuna] (n) (uk) woodland draba (Draba nemorosa); woodland whitlow-grass [Add to Longdo]
塵界[じんかい, jinkai] (n) this drab world [Add to Longdo]
塵埃[じんあい;ちりほこり, jin'ai ; chirihokori] (n) dust; dirt; this drab world [Add to Longdo]
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\, a.
   Of a color between gray and brown. -- n. A drab color.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\ (dr[a^]b), n. [AS. drabbe dregs, lees; akin to D.
   drab, drabbe, dregs, G. treber; for sense 1, cf. also Gael.
   drabag a slattern, drabach slovenly. Cf. {Draff}.]
   1. A low, sluttish woman. --King.
    [1913 Webster]
 
   2. A lewd wench; a strumpet. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A wooden box, used in salt works for holding the salt when
    taken out of the boiling pans.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\, v. i. [imp. & p. p. {Drabbed}; p. pr. & vb. n.
   {Drabbing}.]
   To associate with strumpets; to wench. --Beau. & Fl.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Drab \Drab\, n. [F. drap cloth: LL. drappus, trapus, perh.
   orig., a firm, solid stuff, cf. F. draper to drape, also to
   full cloth; prob. of German origin; cf. Icel. drepa to beat,
   strike, AS. drepan, G. treffen; perh. akin to E. drub. Cf.
   {Drape}, {Trappings}.]
   1. A kind of thick woolen cloth of a dun, or dull brownish
    yellow, or dull gray, color; -- called also {drabcloth}.
    [1913 Webster]
 
   2. A dull brownish yellow or dull gray color.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 drab
   adj 1: lacking in liveliness or charm or surprise; "her drab
       personality"; "life was drab compared with the more
       exciting life style overseas"; "a series of dreary dinner
       parties" [syn: {drab}, {dreary}]
   2: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
     "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
     [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   3: of a light brownish green color [syn: {olive-drab}, {drab}]
   4: causing dejection; "a blue day"; "the dark days of the war";
     "a week of rainy depressing weather"; "a disconsolate winter
     landscape"; "the first dismal dispiriting days of November";
     "a dark gloomy day"; "grim rainy weather" [syn: {blue},
     {dark}, {dingy}, {disconsolate}, {dismal}, {gloomy}, {grim},
     {sorry}, {drab}, {drear}, {dreary}]
   n 1: a dull greyish to yellowish or light olive brown [syn:
      {olive drab}, {drab}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top