ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bafflement

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bafflement-, *bafflement*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bafflement มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bafflement*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bafflement[N] ความสับสน, See also: ความงุนงง, Syn. confusion, puzzlement

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And was met by a mixture of bafflement and smirks by most of your staff, until David Hodges took pity on me and informed me that Hank was your dogและได้พบกับความงุนงงและการยิ้มเยาะ\ ที่ได้จากเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ของคุณ จนกระทั่งเดวิด ฮอดจ์ สงสารฉัน แล้วบอกฉันว่าแฮงค์เป็นสุนัขของคุณ Art Imitates Life (2008)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwirrung {f}bafflement [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bafflement \Baf"fle*ment\ (b[a^]f"f'l*ment), n.
   The process or act of baffling, or of being baffled;
   frustration; check.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 bafflement
   n 1: confusion resulting from failure to understand [syn:
      {bewilderment}, {obfuscation}, {puzzlement},
      {befuddlement}, {mystification}, {bafflement},
      {bemusement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top