ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baby carriage

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baby carriage-, *baby carriage*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
baby carriage[N] รถเข็นเด็กเล็ก, Syn. (baby) buggy, perambulator

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
All the men who wait to see him now sit in the hall, with baby carriages going by them.ทุกคนที่มารอพบเขาจะนั่งในห้องโถง รถเข็นเด็กจะหลบออกไป Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
baby carriageThe baby sleeping in the baby carriage is as cute as an angel.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รถเข็น[n.] (rotkhen) EN: wheelchair ; wheel-chair ; stroller ; baby carriage   FR: fauteuil roulant [m] ; poussette [f]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kinderwagen {m}baby carriage [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
乳母車(P);うば車[うばぐるま, ubaguruma] (n) baby carriage; perambulator; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 baby carriage
   n 1: a small vehicle with four wheels in which a baby or child
      is pushed around [syn: {baby buggy}, {baby carriage},
      {carriage}, {perambulator}, {pram}, {stroller}, {go-cart},
      {pushchair}, {pusher}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top