ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aggressor

AH0 G R EH1 S ER0   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aggressor-, *aggressor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aggressor[N] ฝ่ายรุกราน, See also: ผู้รุกราน, Syn. assailant, invader, offender, attacker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aggressor(อะเกรส' เซอะ) n. ผู้รุกราน, ทำให้ได้รับทุกข์, ทำให้เจ็บปวด, Syn. attacker)

English-Thai: Nontri Dictionary
aggressor(n) ผู้รุกราน,ผู้บุกรุก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It seems as though the German aggressors cannot be stopped as the Allied nations valiantly fight to survive.ดูเหมือนว่าจะไม่มีทาง ยับยั้งเยอรมันผู้รุกรานได้ ในขณะที่สัมพันธมิตรหาญกล้า ต่อสู้เพื่อความอยู่รอด Flyboys (2006)
We can't have aggressors just miles away.เราไม่อาจให้ใครแอบบุกเข้ามาได้อีก I Ain't a Judas (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aggressorIt's on the aggressor's side of town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายรุกราน[N] aggressor, Syn. ฝ่ายบุก, ฝ่ายรุก, Ant. ฝ่ายรับ, Example: ฝ่ายรุกรานไม่ทันตั้งตัวจึงตกเป็นฝ่ายรับอย่างตั้งตัวไม่ติด, Count unit: ฝ่าย, Thai definition: ฝ่ายที่เข้าไประรานผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor   FR: personne agressive [f]
ผู้รุกราน[n.] (phūrukrān) EN: invader ; attacker ; raider ; aggressor   FR: envahisseur [m] ; agresseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGGRESSOR AH0 G R EH1 S ER0
AGGRESSORS AH0 G R EH1 S ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aggressor (n) ˈəgrˈɛsər (@1 g r e1 s @ r)
aggressors (n) ˈəgrˈɛsəz (@1 g r e1 s @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侵略者[qīn, ㄑㄧㄣlu:e4 zhe3, ] aggressors; invaders, #11,615 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angreifer {m} | Angreifer {pl}aggressor | aggressors [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加害者[かがいしゃ, kagaisha] (n) assailant; perpetrator; wrong-doer; aggressor; (P) [Add to Longdo]
攻撃者[こうげきしゃ, kougekisha] (n) aggressor; assailant; invader [Add to Longdo]
侵略国[しんりゃくこく, shinryakukoku] (n) aggressor nation [Add to Longdo]
侵略者[しんりゃくしゃ, shinryakusha] (n) aggressor; invader [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aggressor \Ag*gres"sor\, n. [L.: cf. F. agresseur.]
   The person who first attacks or makes an aggression; he who
   begins hostility or a quarrel; an assailant.
   [1913 Webster]
 
      The insolence of the aggressor is usually proportioned
      to the tameness of the sufferer.     --Ames.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aggressor
   n 1: someone who attacks [syn: {attacker}, {aggressor},
      {assailant}, {assaulter}]
   2: a confident assertive person who acts as instigator

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top